Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

מהו אובייקט בR?

1
done
אובייקט הוא יחידת המידע הבסיסית ב-R, עליה ניתן לבצע פעולות
by
מיין לפי

מדוע חשוב לדעת מהו טיפוס האובייקט שאיתו עובדים?

1
done
על כל טיפוס אובייקט ניתן לבצע רק את הפעולות שמתאימות לו.
by
מיין לפי

האם ניתן לשנות את ערך האובייקט שהגדרנו?

1
done
באובייקט שהוגדר כ'משתנה' ניתן לשנות את הערך
by
מיין לפי

איזה טיפוס אובייקט הוא a, אם הגדרנו אותו כך: "a<-"23

1
done
האובייקט הוא מטיפוס character, היות והוא מסומן במרכאות
by
מיין לפי

האם ניתן לחבר אובייקט מטיפוס double עם אובייקט מטיפוס integer?

1
done
ניתן לחבר אובייקטים מטיפוסים double ו-integer, כי שניהם מספרים
by
מיין לפי

כתבו קוד הבודק מהו טיפוס האובייקט "a". מהי הפקודה שבעזרתה מציגים את הטיפוס של אובייקט?

1
done
by
מיין לפי

כתבו קוד הבודק מהו טיפוס האובייקט "a". מהו הטיפוס שקיבלתם עבור האובייקט "a"?

1
done
אות המסומנת במירכאות היא אובייקט מטיפוס character
by
מיין לפי

נתון x <- 5 ו- "y <-"five . כתבו קוד הבודק אם 5 ו "five" שווים זה לזה. איך בודקים אם X שווה ל Y ?

1
done
by
מיין לפי

נתון x <- 5 ו- "y <-"five . כתבו קוד הבודק אם 5 ו "five" שווים זה לזה. מה היתה תוצאת הבדיקה? האם 5 ו-"five" שווים זה לזה?

1
done
האובייקטים אינם זהים ולכן התוצאה היא FALSE
by
מיין לפי

כדי להעלות מספר בחזקה נשתמש באופרטור ^. למשל: הביטוי 2^2 יחזיר 4. הגדירו את המשתנה a כ-3 בחזקת 4 ואת המשתנה b כסכום של 2 ו-4 והכפילו את a ב-b. מהיא הפעולה שמגדירה את משתנה b?

1
done
by
מיין לפי