Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

בנו מטריצה עם שלושה עמודות ושלושה שורות, שהערכים יהיו A,B,C,A,B,C,A,B,C , כתוב קוד שבודקת האם האובייקט השמור בתא [1,2] זהה לאובייקט בתא [2,2]. מה תהיה תוצאת ההשוואה ומאיזה טיפוס הערך המוחזר?

1
done
by
מיין לפי

אלו אובייקטים יכולה להכיל רשימה?

1
done
by
מיין לפי

מתי נשתמש בסוגריים מרובעים כפולים [[]] ברשימה?

1
done
by
מיין לפי

משימת קוד 1 צרו רשימה בשם myList המכילה שני וקטורים: - הראשון יישמר תחת השם "letters" ויכיל את התווים "A","B","C" - השני ייקרא "numbers" ויכיל את המספרים השלמים בין 23 ל-39, כולל 23 ו-39. מהו הערך השביעי באובייקט השני ב-myList ומאיזה טיפוס הוא?

1
done
by
מיין לפי

צרו רשימה בשם myList המכילה שני וקטורים: - הראשון יישמר תחת השם "letters" ויכיל את התווים "A","B","C" - השני ייקרא "numbers" ויכיל את המספרים השלמים בין 1 ל10. כתבו קוד לחישוב סכום הערכים בווקטור numbers ברשימה myList.

1
done
by
מיין לפי

צרו רשימה בשם myList המכילה שני וקטורים: - - הראשון ייקרא "numbers" ויכיל את המספרים השלמים בין 1 ל10, השני יישמר תחת השם "letters" ויכיל את התווים "A","B","C" הוסיפו לרשימה myList שהגדרתם וקטור חדש בשם logic שיכיל את הערכים הלוגים TRUE, FALSE, TRUE (ערך לוגי נכתב ללא מירכאות). ניתן לבצע פעולת אריתמטיות (חיבור, חיסור וכו) על וקטור מטיפוס logical. במקרה כזה כל TRUE יומר ל-1 ו-FALSE יומר ל-0. מהו סכום האיברים בוקטור logic?

1
done
by
מיין לפי

מה מהבאים מבדיל בין רשימה לטבלה?

1
done
by
מיין לפי

איזו מהטענות הבאות אינה נכונה?

1
done
בשביל למיין טבלה על פי עמודה מסויימת יש להעביר ל - order את העמודה הרצויה בלבד
by
מיין לפי

מה ההבדל בין שימוש בסימן דולר לשימוש באינדקס בטבלה?

1
done
by
מיין לפי

הגדרת 3 וקטורים שונים, Vector A לוגי Vector B- מספרי (DOUBLE) Vector C- אותיות (Character) כל אחד עם 4 ערכים. יצרת טבלה בשם Table1. כיצד תבדוק את הממוצע של ערכי הוקטור Vector B בטבלה?

1
done
by
מיין לפי