Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

מה הייתה תכנות המטרה ב-״מהפיכה הירוקה״?

1
done
by
מיין לפי

מה הגורם המגביל בהתקדמות הטיפוח לאחר ה-״מהפיכה הירוקה״?

1
done
by
מיין לפי

מה הגורם לשינוי ביחס מספר חוות/ כושר ייצור?

1
done
by
מיין לפי

מהו הקשר בין עוצמת הקרינה וצבירת חומר יבש?

1
done
by
מיין לפי

ממוצע הטמפ׳ ביום נתון בעמק החולה היה 18.5 מעלות. כמה ימי מעלה הצטברו באותו יום עבור גידול תירס אם ידוע שטמפ׳ הסף עבור גידול היא 11 מעלות?

1
done
by
מיין לפי

מה הקשר בין קצב הצימוח בשדה [cgr] וכושר הטמעה [nar] , וממה הוא מושפע?

1
mood
by
מיין לפי

כיצד קרינה אקטיבית לפוטוסינטזה [PAR] משפיעה על מילוי הגרגר?

1
done
by
מיין לפי

תאר שלושה גורמים המשפיעים על ההבדל בין פוטנציאל היבול והיבול המשקי:

1
done
done
done
by
מיין לפי

מהו הקשר בין רכיבי היבול ועומד הצמחים בשדה?

1
done
by
מיין לפי

כיצד השפיע ה״מהפיכה הירוקה״ על רכיבי היבול?

1
done
by
מיין לפי