Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

מכירת זכות במקרקעין שהרווח ממנה נתון לשומה על פי פקודת מס הכנסה

1
done
by
מיין לפי

ראובן חכר מגרש ממנהל מקרקעי ישראל למשך 13 שנים. החוזה כלל אופציה שניתנה לראובן או קרובו, להארכת החכירה לתקופה נוספת של 13 שנה. בנו של ראובן, מימש את האופציה.

1
done
by
מיין לפי

חוק מיסוי מקרקעין הינו:

1
done
by
מיין לפי

דוד רכש מגרש משלמה. התמורה שסוכמה הינה 100,00 ש"ח נטו. הניחו כי "שווי הרכישה" בידי דוד הינו 0 ש"ח. ושיעור המס הכולל על השבח הינו 20% , אין הוצאות. בהסכם סוכם כי הרוכש יישא בתשלום מס השבח על העסקה.

1
done
by
מיין לפי

שיעור המע"מ בישראל על עסקה ועל יבוא טובין בשנות המס 2007 ו- 2008 היה:

1
done
by
מיין לפי

עורך הדין דוידי לקח את המחשב שבמשרדו לביתו כשי שרעייתו תוכל להדפיס את עבודת הסמינריון בחשבונאות. המחשב לא הוחזר למשרד. עורך הדין רכש מחשב נוסף למשרד.

1
done
by
מיין לפי

חברת "העובד התפרן" בע"מ העניקה לעובדיה הלוואה ללא הצמדה וללא ריבית למשך שנה , בסך 10,000 ש"ח לכל עובד.

1
done
by
מיין לפי

חברת "בוקר טוב" השקיעה את עודפי המזומנים בניירות ערך הנסחרים בבורסה. בשנת 2011 החברה מכרה את כל ניירות הערך שברשותה.

1
done
by
מיין לפי

חברת "ברדה", חברה תושבת ישראל, נותנת שירותי שיווק בישראל למוצרי תוכנה של חברת האם שהינה תושבת צרפת. החברה מחייבת את חברת האם בשיטת ה- cost+7%. בהתאם לחוות הדעת על יועציה המשפטיים מחייבת החברה את החברה במע"מ בשיעור אפס ומנגד מקזז את מלוא מס התשומות בישראל.

1
done
by
מיין לפי

על פי חוק מיסוי מקרקעין, האם החכרה של זכות במקרקעין לתקופה של 24 שנים חייבת במס ששבח מקרקעין?

1
done
by
מיין לפי