Discuss, Learn and be Happy דיון בתשובות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

בהתייחס ל'אפקט הפחד' מידת הפחד במסר הפרסומי צריכה להיות:

1
שאלה #23400
done
אם הפחד גדול מדי, כאשר אנשים סבורים שאין ביכולתם לפעול ביעילות לביטול האיום, או שהאיום גדול מיכולתם לשלוט בנסיבות, הפעולה תהיה: התמודדות עם הפחד ולא עם הסכנה דחיית המסר.

מהו מודל הELM? (Elaboration Likelihood Model)

1
שאלה #23401
done
תשובה א' היא התשובה הנכונה, המודל מציע להשתמש ברמזים היקפיים (נתיב פריפריאלי) או במידע (הנתיב המרכזי, אינפורמציה) בהתאם לכמה קהל היעד שלנו יכול להבין את הסוגיה (יכולת) וכמה הוא פתוח להקשיב לנושא (מניע). תשובה ב' - לא נכונה, אין מודל כזה שבא לתאר פערי ידע פעולה, זה פשוט מושג בחומר. תשובה ג' מתייחסת למודל התנהגות אקולוגית.

"לראות את המוסיקה ולהרגיש שווה..אגודת הסטודנטים באונ' בן גוריון הייתה הראשונה שהרימה את הכפפה (ynet, 2018)". אילו מן המודלים הבאים יוכל להסביר הכי טוב את העובדה שהמופע הנ"ל הונגש לקהילת החירשים?

1
שאלה #23402
done
תשובה א - לא נכונה. המודל הלוגי מדבר על העבודה המתוכננת מול התוצאות המבוקשות. תשובה ב' לא נכונה STP - מדבר בכלל על פילוח שוק. 1. פילוח Segmentation 2. קביעת קהל מטרה Targeting 3. מיצוב Positioning תשובה ג' - לא נכון! מודל FCB מציע לחלק את המוערבות של קהל היעד לנמוכה או גבוהה. רגשית או שכלית. תשובה ד - תשובה נכונה! מודל 4 השלבים בהתגברות נושא חברתי - הנגשת המופעים לחרשים וכבדי שמיעה יכולה להצביע על שלב ההתפתחות/התגבשות במודל, זוהי יוזמה ספציפית שנועדה לטפל בסוגיה.

הספרייה לעיוורים הינו פרויקט חדש וייחודי שמטרתו לאפשר להורים עיוורים להם ילדים שאינם עיוורים, לחוות קריאה משותפת באמצעות הדפסת ספרי ילדים בהם משולבים דפי ברייל שקופים לנוחות ההורים. (ynet, 2013) באיזה שלב של התפתחות המיזם החברתי נמצא מיזם זה?

1
שאלה #23407
done
התשובה היא חדשנות חברתית - פתרון חדש לבעיה קיימת, פעילות בהיקף ארצי.

מהם ההבדלים העיקריים בין עמותה וחל"צ (חברה לתועלת הציבור)?

1
שאלה #23408
done
תשובה ד לא נכונה - חל"צ היא דווקא זו שמהווה ישות משפטית. תשובה ג - שניהם מלכ"ר זה נכון אך הם עדיין שונים. תשובה ב - חירטוט. תשובה א - תשובה נכונה! היבט הבעלות והשליטה: בחל"צ חברי ועדת הביקורת יכולים להיות גם לא מתוך הארגון, יש מניות שמקנות שליטה בחברה. לעומת זאת, חברי ועדת ביקורת בעמותה הם רק מתוך העמותה (ניהול עצמי).

בהתאם לנלמד בקורס, מי הם 'בעלי עניין'?

1
שאלה #23409
done
נלמד במסגרת 'תפקידי המפתח בתהליך' של ארגונים חברתיים. בעלי העניין הם כל מי שיש לו עניין בפעילות הארגון מושפע ממנה או נקשר אליה.

מהם תפקידי המפתח בתהליך של ארגונים ללא מטרות רווח:

1
שאלה #23410
done
תשובות א ו-ד מתייחסות למודל הלוגי. מבלבל, אבל לא. המודל הלוגי מדבר על השלבים של נושא חברתי: יעדים, משאבים, פעילויות, תפוקה ותוצאות. תשובה ג היא לא נכונה (מדובר בחרטוט). תשובה ב היא הנכונה (זה נמצא תחת נושא מלכ"ר).

לאיזה מהנושאים שנלמדו בכיתה נקשרת התמונה הבאה?

1
שאלה #23413
done
כמ"מ מדבר על לשמור את הכסף במעגל המקומי ולא לתת לו לצאת החוצה. החורים בדלי מדומים לשירותים שהמקום צורך מבחוץ. כסף שלא נשמר בתוך המעגל החברתי בו פועל הכמ"מ.

מהם השלבים החסרים בתרשים 7 השלבים של עיצוב המחאה שלפניך?

1
שאלה #23414
done

מה המשמעות של תקשורת דו שלבית?

1
שאלה #23415
done