Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

הספק השידור המרבי לחובבים בעלי רישיון דרגה ד ' בתחום ה - HF

1
done
by
מיין לפי

האחריות לחידוש רישיון תחנת החובבים חלה על:

1
done
by
מיין לפי

משך זמן של שידור כלשהו (להוציא זמן קריאה) לא יעלה על:

1
done
by
מיין לפי

חובה לשדר את אות הקשר כאמצעי זיהוי:

1
done
by
מיין לפי

ביומן תחנת החובבים יש לרשום:

1
done
by
מיין לפי

בתחום תדרי ה - UHF) MHz 440-430 (מותר לחובבי רדיו דרגה ד' לפעול באפנון:

1
done
by
מיין לפי

לחובבי רדיו דרגה ד' מותרת פעילות בתחום התג"מ בתנאים הבאים:

1
done
by
מיין לפי

לווין הפועל בשיטת "אחסן והעבר" (FORWARD AND STORE ) משמש למטרה:

1
done
by
מיין לפי

קלטת קריאה ואינך משוכנע שהקריאה מיועדת לך, מה תעשה?

1
done
by
מיין לפי

כיצד תפעל אם זיהית בוודאות שתחנה אחרת קוראת לך אך לא הצלחת לזהות את אות הקשר של התחנה הקוראת:

1
done
by
מיין לפי