הנדסת בניין (סמי שמעון) בטיחות בבניה סמי שמעון -נימרוד וליאון

על פי החא"פ(חוק אירגון פיקוח) – בעת ביקור של מפקח עבודה באתר הבנייה, הסתבר שלא מונה באתר מנהל עבודה בבניה. מפקח הבטיחות רשאי :

1
done
by
מיין לפי
by Idan Levy
Idan Levy 3 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 120
צו שיפור (תיקון מס' 2) תשמ"ב-1982 8א. (א) נוכח מפקח עבודה אזורי, או מפקח עבודה שהוא הסמיך לענין סעיף זה, כי במקום עבודה פלוני לא מקויימת הוראת חיקוק שעניינה בטיחותם, בריאותם, גיהותם או רווחתם של בני אדם העובדים בו או הנמצאים בו לצורך עיסוקם או משלח ידם, רשאי הוא בצו (להלן – צו שיפור), לחייב את המחזיק במקום העבודה לנקוט בצעדים שיפרט בצו לשם קיומה של אותה הוראת חיקוק תוך תקופה שיקבע בצו ושלא תפחת מארבעה עשר ימים; הוראות סעיף 6(ג) יחולו גם על צו שיפור; היה ביצועו של החיקוק בידי כל שר למעט שר העבודה והרווחה, ימציא המפקח העתק מצו השיפור לאותו שר או למי שהשר מינה לכך. (ב) המחזיק במקום העבודה יודיע בכתב למפקח העבודה האזורי על ביצוע צו השיפור תוך שבעה ימים לאחר תום התקופה שנקבעה בצו לביצועו.
by
by Matan Sayir
Matan Sayir 0 נקודות · לפני 3 חודשים
מוניטין: 55
במקרה של סכנה מיידית לשלומו או לבריאותו של עובד - צו בטיחות. במקרה של חריגה מהתקנות - צו שיפור. במקרה של תאונה קשה או מוות - צו סגירת אתר (יומיים מנהלתית עם אופציה הארכה ל-3 ימים, עפי החלטת מפקח עבודה אזורי)
by

* השאלה נוספה בתאריך: 22-06-2017