Discuss, Learn and be Happy חזרה לדיון

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

מה אינו כלול בעבודת בנייה הנדסית?

1
done
by
מיין לפי
by Nimrod Aviram
Nimrod Aviram 4 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 25
עמ' 113 ספר עבודות בנייה אפור
by
by Yair Edri
Yair Edri 4 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 1
נמרוד זה לא נמצא בעמוד הנ"ל
by
by Nimrod Aviram
Nimrod Aviram 5 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 25
נו לא כלול חח
by
by Eli Rennert
Eli Rennert 5 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 1
ספר אפור עמ' 23 סעיף 1.3
by
by Nimrod Aviram
Nimrod Aviram 4 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 25
לפי זה אלי כולם כלולים
by
by Nimrod Aviram
Nimrod Aviram 4 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 25
תיקנתי
by
by Yair Edri
Yair Edri 6 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 1
נמרוד התשובה שלך נכונה
by

אילו פריטים אינם חייבים לענות על תקנות הבטיחות בעבודה (מכירה והשכרה של מכונות, מתקנים וציוד)?

1
done
by
מיין לפי
by Vered Zelinger
Vered Zelinger -9 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 1
היי ☺ בעלי רוצה לתלות במרפסת מתקן מתח. הבניין חדש. מה צריך לברר על הבנייה לפניי שתולים מתקן כה כבד? והאם זה בטיחותי לתלות על קיר שלא מגיע עד הרצפה. הכוונה לתקרה של המרפסת שהיא נמוכה מהתקרה של הסלון ולכן מהווה מעין קיר קצר. האם ניתן להוסיף פה תמונות?
by
by Arkadi Burshtein
Arkadi Burshtein 0 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 1
עמוד 174 בעבודות בנייה
by
by חנניה פרץ
חנניה פרץ 3 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 15
אפשר למחוק תגובת שממש לא קשורות?
by
by Idan Levy
Idan Levy 1 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 1
פריט הוא כל אחד מאלה: (1) מכונת הרמה; (2) אבזר הרמה; (3) מיתקן לחץ; (4) מעלית; (5) פיגום, כהגדרתו בתקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה), תשמ"ח-1988 (להלן - תקנות הבניה); (6) טפסה מתועשת, כהגדרתה בתקנות הבניה; (7) כלי עבודה חשמלי מיטלטל; (8) ציוד ריתוך וחיתוך; (9) כלים לשיקוע פינים.
by
by Mohannad Khateeb
Mohannad Khateeb 0 נקודות · לפני שבועיים
מוניטין: 1
פיגומים
by

מי אחראי לכך שיהיה באתר הבנייה מקום מנוחה ואכילה?

1
done
by
מיין לפי

מי רשאי לפסול מנהל עבודה?

1
done
by
מיין לפי

מתי פג תוקפו של ״צו בטיחות אוסר״

0.83
done
by
מיין לפי

כמה אמצעי עליה וירידה נדרשים לכניסה וליציאה מתעלה שעומקה מעל 1.2 מ׳ ואורכה 100 מ'

1
done
by
מיין לפי
by Yair Edri
Yair Edri 4 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 1
אהבתי תהסבר
by
by אלון כרמל
אלון כרמל 4 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 1
מה עם הקצוות?
by
by אריאלה לוי
אריאלה לוי 12 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 1
אני לא מסכים! כתוב שהמרחק המקס' ליציאה לא יעלה על 20 מטר. לכן 20 מטר מכל קצה יהיה סולם, זה שניים, ונשאר 60 מטר. אם נשים אחד באמצע זה יחלק את המרחק ל2 קטעים של 30 שהמרח מהמרכז שלם לכל צד הוא 15 מטר. לכן מספיק 3! אהרון
by
by Snir Benezra
Snir Benezra 6 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 1
תתקנו את התשובה. התשובה זה 3 לא ארבע. 20 מכל קצה נשאר עוד 60 ביו סולמות. נמקם אחד באמצע ונשאר 30 מטר בין הסולמות כלומר במרחק בגדול ביותר שיש למי שנכנס לתעלה מסולם הוא 15 מטר באמצע ו20 מטר בצד. התקנה אומרת הכי הרבה 20.
by
by Yonatan Shemesh
Yonatan Shemesh 4 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 15
לא נכון שניר זה 3. סולם ראשון מכסה 40 (20 מכל צד) עוד סולם מכסה גם 40 באותה צורה. נשארו עוד 20 מטר ולכן מספיק עוד סולם אחד. סה״כ 3
by
by Nimrod Aviram
Nimrod Aviram 4 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 25
נכון לפי התקן המרחק בין -האדם לסולם- לא יעלה על 20 שימו לב לכך ולא !!! להפרש בין סולם לסולם.
by

כיצד יש לבצע דיפון עץ בקרקע חולית ללא שיפוע טבעי

1
done
by
מיין לפי
by Eli Rennert
Eli Rennert 5 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 1
צמודות = סמוכות
by
by Nimrod Aviram
Nimrod Aviram 3 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 25
הוויכוח פה היה על א או ד'
by
by Arkadi Burshtein
Arkadi Burshtein 1 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 1
עמוד 83 סעיף 119
by

על מי חלה החובה לנקוט אמצעי זהירות מיוחדים מפגיעה בתשתיות/מתשתיות?

1
done
by
מיין לפי
by Sharon Vaininger
Sharon Vaininger 0 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 1
הכוונה היא לפועל עצמו ? או למנהל שלו ? ( על מי חלה האחריות במקרה וקרה משהו )
by
by Idan Levy
Idan Levy 0 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 1
אמצעי זהירות מיוחדים 114. (א) לפני תחילת ביצוע עבודות חפירה או חיצוב יבדוק מבצע בניה את קיומם האפשרי של קווי חשמל, מים, ביוב, טלפון, גז וכיוצא באלה, ולא יתחיל בחפירה או בחיצוב כאמור אלא לאחר שנקט אמצעי זהירות מיוחדים למניעת פגיעה בעובדים או במיתקנים. (ב) מנהל העבודה ינקוט אמצעי זהירות מיוחדים למניעת פגיעה באדם הנמצא בחפירה או בבור מזרם חשמלי, אדים מזיקים, גזים או התפרצות מים. (ג) לשם ביצוע עבודה בשעות החשכה או במקום חשוך, תותקן במקום העבודה ובמעברים הסמוכים תאורה נאותה. (ד) ליד כל חפירה או בור שקיימת סכנת נפילה לתוכם יוצבו פנסים שאורם אדום.
by

האם מותר לגדר משטח עבודה באמצעות כבלי פלדה?

1
done
by
מיין לפי
by Eli Rennert
Eli Rennert 2 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 1
לא נכון, ראו ספר אפור פרק ב' סעיף 10ד' ו- 11א'. מותר באישור מפקח עבודה ראשי.
by
by Nimrod Aviram
Nimrod Aviram 7 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 25
קראתי ולא כתוב על פלדה 10ד' ------- להתקנת אזן יד או אזן תיכון לא ישתמשו בחבל, כבל או שרשרת אלא אם הנסיבות אינן מאפשרות התקנה כאמור מחומר קשיח 11א' ------ מפקח העבודה הראשי רשאי לאשר אמצעי גידור מיוחדים, אף אם אינם מתאימים לדרישות תקנה 9 ו 10- , אם, לדעתו, אמצעים אלה מקנים הגנה מפני נפילת אדם או חומר ממשטח.
by
by Eli Rennert
Eli Rennert 3 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 1
אמצעי גידור מיוחד יכול להיות כל חומר שאינו מוזכר בהנחיות הרגילות.. במבחן הייתי מסמן שמותר באישור מפקח עבודה ראשי :)
by
by Nimrod Aviram
Nimrod Aviram 4 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 25
אלי שלום בהמשך לשיחתנו דבר עם אלברט ירמיהו
by
by עמיחי כהן
עמיחי כהן 0 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 1
אלי צודק ! נבדק מול אנטולי .. תוסיפו אופציה : באישור מפקח עבודה ראשי
by
by Rotem Grimberg
Rotem Grimberg 0 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 22
תוקן
by

אילו טפסות חייב מנהל העבודה לבדוק לפני היציקה?

1
done
by
מיין לפי