הנדסת בניין (סמי שמעון) בטיחות בבניה סמי שמעון -נימרוד וליאון

לחץ כאן לכל השאלות

מי אחראי לבטיחות באתר הבנייה עד החלפתו של מנהל עבודה שניפסל?

1
done
by
מיין לפי
by Ran Korbashi
Ran Korbashi 13 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 15
זה לא נכון. עפ"י הספר "תקנות בטיחות בעבודה- עבודות בנייה" בהתחלה, סעיף 5 (ג): מנהל עבודה או הפסיק מנהל העבודה לשמש בתפקידו ולא מונה מנהל עבודה אחר לפי תקנה 2 או נפסל מנהל העבודה ולא מונה אחר במקומו לפי תקנה 4, רואים את כל החובות המוטלות על מנהל העבודה כמוטלות על מבצע הבניה
by
by Nimrod Aviram
Nimrod Aviram 3 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 65
לא יודע מה להגיד לך זה מה שהוא אמר בכיתה..והקריא לי את זה מהספר : )א( מפקח העבודה הראשי רשאי, בכל עת, לפסול מנהל עבודה גם אם נתקיימו בו דרישות תקנה 2, אם לדעתו הוא אינו ממלא או אינו מסוגל למלא את החובות המוטלות עליו. הודעה למבצע בניה על פסילת מנהל עבודה תכלול את החובה למנות מנהל עבודה אחר ותימסר בכתב או תודבק באתר הבניה; העתק מההודעה ימסר למנהל העבודה שנפסל כאמור. )ב( מבצע הבניה או מנהל העבודה הנוגעים בדבר רשאים לערער על פסילת מנהל העבודה, כאמור בתקנת משנה )א(, תוך ששים ימים מיום מסירת ההודעה, לפני ועדת ערר. )ג( השר ימנה ועדת ערר כאמור בתקנת משנה )ב( בהרכב של חמישה חברים, ובהם חבר אחד לפי המלצת ארגון העובדים שעם חבריו נמנה המספר הגדול ביותר של עובדים בענף הבניה, חבר אחד לפי המלצת ארגון המעבידים שלדעת השר הינו ארגון מעבידים יציג בענף הבניה ושלושה חברים נוספים שאחד מהם ימונה ליושב ראש ועדת ערר. )ד( כל עוד לא ניתנה החלטה בערר על פי תקנת משנה )ב( תעמוד פסילת מנהל העבודה בתקפה. )ה( משנמסרה למבצע בניה הודעה בכתב על פסילת מנהל עבודה, או משהודבקה ההודעה כאמור באתר הבניה, חייב מבצע הבניה למנות, תוך זמן הנקוב בהודעה, מנהל עבודה אחר ובתום הזמן האמור לא ישמש עוד מנהל העבודה שנפסל בתפקידו. אז הבנתי מפה שעד שהוא לא מינה מישהו עדיין האחראי על ביטחות זה המנהל.. חברה תנו דעה
by
by Nimrod Aviram
Nimrod Aviram 3 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 65
שים לב פסקה אחרונה "חייב מבצע הבניה למנות, תוך זמן הנקוב בהודעה, מנהל עבודה אחר ובתום הזמן האמור לא ישמש עוד מנהל" ובתום
by
by Yair Edri
Yair Edri 3 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 190
נכון נמרוד צודק ואם מבצע הבנייה לא מינה תוך 14 יום או תוך הזמן הנקוב בבקשה אז האחריות חלה עליו!
by
by Alashg Abo
Alashg Abo 1 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 1
מורה שלנו מבציע הבנייה
by
by Alashg Abo
Alashg Abo -1 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 1
הוא אומר מבציע אבנייה
by
by עמיחי כהן
עמיחי כהן 1 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 75
התשובה היא : א - מבצע הבניה 4 .(ה) משנמסרה למבצע בניה הודעה בכתב על פסילת מנהל עבודה, .... חייב מבצע הבנייה למנות תוך זמן הנקוב בהודעה, מנהל עבודה אחר. ובתום הזמן האמור (הנקוב בהודעה) לא ישמש עוד מנהל העבודה שנפסל בתפקידו. 5. (ג) לא מינה מבצע הבניה מנהל עבודה ... או נפסל מנהל עבודה ולא מונה אחר במקומו לפי תקנה 4, רואים את כל החובות המוטלות על מנהל העבודה כמוטלות על מבצע הבניה. זה ברור מאד ! אגב, יאיר מאיפה הבנת ש"הזמן הנקוב בהודעה" זה 14 יום ?!
by
by מוהנד חטיב
מוהנד חטיב 0 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 1
תשובה נוכנה
by
by מיכאל ניר
מיכאל ניר 0 נקודות · לפני 6 ימים
מוניטין: 1
נא לתקן לתשובה א'
by

* השאלה נוספה בתאריך: 22-06-2017