הנדסת בניין (סמי שמעון) בטיחות בבניה סמי שמעון -נימרוד וליאון

החובה להודיע למפקח עבודה אזורי על תאונת עבודה חלה על :

1
sentiment_very_satisfied

Yair Edri

Yair Edri
יותר מ-6 חודשים
מבצע בנייה
2

Shahar Nikhou

Shahar Nikhou
יותר מ-6 חודשים
עפ״י המרצה, המעסיק של אותו עובד
4

נתמגנט בשמחות

נתמגנט בשמחות
יותר מ-6 חודשים
מנהל העבודה מודיע למעסיק והמעסיק מודיע למפקח העבודה האיזורי
10

Rotem Grimberg

Rotem Grimberg
יותר מ-6 חודשים
תוקן מ-א ל-ב
0

Mor Ohayon

Mor Ohayon
יותר מ-6 חודשים
מעסיק
0

Idan Levy

Idan Levy
לפני 3 חודשים
הודעת תאונות 3. (1) מקום שאירעה איזו תאונה שמקורה בעבודתו של איזה עובד, ובהמשך אותה עבודה, והיא – (א) גורמת למותו של אותו עובד; או (ב) עושה אותו עובד נטול-יכולת – במשך יותר משלושה ימים – מלהשתכר שכר מלא עבודה שבה הועסק בשעת אותה התאונה, או – אם אותו עובד הוא חבר לאגודה שיתופית רשומה ומועמד על-ידה ואינו עובד תמורת שכר אלא מקבל את גמולו, כולו או מקצתו, בחלקים ברווחים או בהשתכרויות-ברוטו של האגודה השיתופית – עושה אותו עובד לנטול-יכולת, במשך יותר משלושה ימים, מלבצע את המלאכה שבה היה מועסק בשעת אותה תאונה, ישלח המעסיק מיד למפקח אשר על האזור שבו אירעה התאונה – הודעה בכתב על התאונה באותו טופס, ומצירוף אותם פרטים המובאים בתוספת הראשונה. (2) מקום שנמסרה הודעה לפי סעיף זה על כל תאונה שגרמה לאי-יכולת ונסתיימה, לאחר מסירת הודעה עליה, במותו של האדם שניטל כושר עבודתו, ישלח המעסיק הודעה בכתב על מקרה המוות למפקח אשר על האזור שבו אירעה אותה התאונה, מיד כשנודע דבר מקרה המוות למעסיק. (3) כל מעסיק החדל מלמלא אחר דרישות סעיף קטן (1) או סעיף קטן (2) יאשם בעבירה על פקודה זו. (4) מקום שאירעה כל תאונה שעליה חל סעיף זה לעובד, ששירותו הושאל או הושכר אותה שעה באופן זמני על ידי המעסיק לאדם אחר, יאשם אותו אדם אחר בעבירה על פקודה זו, אם חדל מלהודיע למעסיק את דבד התאונה.
0

* השאלה נוספה בתאריך: 22-06-2017