הנדסת בניין (סמי שמעון) בטיחות בבניה סמי שמעון -נימרוד וליאון

לחץ כאן לכל השאלות

עד להחלפתו של מנהל עבודה שנפסל, מי אחראי לבטיחות באתר הבנייה ?

1
done
by
מיין לפי
by Ron Ben
Ron Ben 5 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 15
נראה לי שהתשובה הנכונה זה מבצע הבנייה. אשמח לקבל כיוון מדויק יותר ישראל
by
by ראובן גוליאן
ראובן גוליאן 0 נקודות · לפני חודש
מוניטין: 1
כתוב במפורש עד להחלפתו....גם אני טעיתי
by
by Nimrod Aviram
Nimrod Aviram 5 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 110
לא יודע מה להגיד לך זה מה שהוא אמר בכיתה..והקריא לי את זה מהספר : )א( מפקח העבודה הראשי רשאי, בכל עת, לפסול מנהל עבודה גם אם נתקיימו בו דרישות תקנה 2, אם לדעתו הוא אינו ממלא או אינו מסוגל למלא את החובות המוטלות עליו. הודעה למבצע בניה על פסילת מנהל עבודה תכלול את החובה למנות מנהל עבודה אחר ותימסר בכתב או תודבק באתר הבניה; העתק מההודעה ימסר למנהל העבודה שנפסל כאמור. )ב( מבצע הבניה או מנהל העבודה הנוגעים בדבר רשאים לערער על פסילת מנהל העבודה, כאמור בתקנת משנה )א(, תוך ששים ימים מיום מסירת ההודעה, לפני ועדת ערר. )ג( השר ימנה ועדת ערר כאמור בתקנת משנה )ב( בהרכב של חמישה חברים, ובהם חבר אחד לפי המלצת ארגון העובדים שעם חבריו נמנה המספר הגדול ביותר של עובדים בענף הבניה, חבר אחד לפי המלצת ארגון המעבידים שלדעת השר הינו ארגון מעבידים יציג בענף הבניה ושלושה חברים נוספים שאחד מהם ימונה ליושב ראש ועדת ערר. )ד( כל עוד לא ניתנה החלטה בערר על פי תקנת משנה )ב( תעמוד פסילת מנהל העבודה בתקפה. )ה( משנמסרה למבצע בניה הודעה בכתב על פסילת מנהל עבודה, או משהודבקה ההודעה כאמור באתר הבניה, חייב מבצע הבניה למנות, תוך זמן הנקוב בהודעה, מנהל עבודה אחר ובתום הזמן האמור לא ישמש עוד מנהל העבודה שנפסל בתפקידו. אז הבנתי מפה שעד שהוא לא מינה מישהו עדיין האחראי על ביטחות זה המנהל.. חברה תנו דעה
by
by Yair Edri
Yair Edri 6 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 190
יש למנהל העבודה עד 14 יום זה הזמן שהוא יכול להגיש ערר וכו' לאחר שזמן זה עובר (14 יום) אז האחריות עובדרת למבצע הבניה
by
by طالب ابو
طالب ابو 1 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 15
מנהל עבודה או מבצע הבניה
by
by Arie Muchacho
Arie Muchacho 0 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 15
מנהל העבודה. מבצע הבניה צריך למנות מנהל עבודה חדש בתווך הזמן שצויין לו. עד אז המנהל עבודה הקודם אחראי לבטיחות
by
by Ibrahim Aloka
Ibrahim Aloka 0 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 15
כאשר מפקיח עבודה ראשי פוסל מנהל עבודה הוא ממשיך את תפקידו עד מנוי מנהל עבודה חדש
by
by Ibrahim Aloka
Ibrahim Aloka 1 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 15
תוכן השאילה מי אחראי על הבטיחות באתר ולא מי דואג לעוד מנהל עבודה חדש כמובן מחויבות מבציע הבניה לדאוג למנהל עבודה חדש ב
by

* השאלה נוספה בתאריך: 22-06-2017