הנדסת בניין (סמי שמעון) בטיחות בבניה סמי שמעון -נימרוד וליאון

מה המרחק המינימלי הנדרש בין מקום עבודה באתר בנייה לקווי חשמל במתח של עד 33000 וולט

1
done
by
מיין לפי
by Idan Levy
Idan Levy 0 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 135
עבודה בקרבת קווי חשמל 164. (א) לא תבוצע כל עבודה באתר במרחק קטן מ-3.25 מטרים מתילים של קווי חשמל במתח עד 33,000 וולט, או במרחק קטן מ-5 מטרים מתילים של קווי חשמל במתח העולה על 33,000 וולט, אלא בתנאים האמורים בתקנת משנה (ב). (ב) על אף האמור בתקנת משנה (א), אם מתבצעת העבודה במרחקים קטנים מן האמור בה, יש לנקוט צעדים אלה: (1) העבודה לא תבוצע אלא אם כן הקווים מנותקים ממקור אספקת המתח; (2) אם הדרישה לפי פסקה (1) אינה מעשית בנסיבות הענין, יינקטו אמצעים מיוחדים כגון התקנת מחיצות או גדרות למניעת מגע ישיר, או בלתי ישיר, של אדם בתילים של קווי חשמל הנמצאים תחת מתח; בעת התקנה או פירוק של מחיצות או גדרות כאמור, יהיו הקווים החשמליים מנותקים ממקור אספקת המתח. (ג) עבודה או תנועה בקרבת קווי חשמל תתבצע כך שתימנע כל נגיעה בתילי החשמל או העמודים, לרבות ציודם, יסודותיהם או עוגניהם, או התקרבות יתר אליהם. (ד) לא ישונו פני הקרקע בקרבת עמודי החשמל, יסודותיהם, עוגניהם או מתחת לתילי החשמל אלא אם כן אושר הדבר בכתב בידי חברת החשמל לישראל בע"מ; אישור כאמור ימצא באתר בצמוד לפנקס הכללי
by
by mor yamin
mor yamin 0 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 1
אם אני לא טועה זה לא מדיוק. הפירוט שעידן רשם הוא מתקנה בטיחות עבור עגורנים. במקרה שמוצג בשאלה אין קשר לעגורנים. בתקנות עבודה המרחק היינו 3 מ' במתח של מעל 22,000 וואט ומתחת ל 22,000 וואט הוא 2 מ'
by

* השאלה נוספה בתאריך: 22-06-2017