מנהל עבודה בבניין (אליה פלח) מנהלי עבודה בבניין (אליה פלח)

לחץ כאן לכל השאלות

שאלה 469 כמה צינורות אוורור חייבים להיות במרחב מוגן קומתי?

1
sentiment_very_satisfied
by
מיין לפי
by Adki Adgg
Adki Adgg 1 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 16
תשובה ב' נכונה תקנות ההתגוננות האזרחית 10 .במקום תקנה 187 לתקנות העיקריות יבוא: "הכנות לאוורור וסינון 187 .בכל מרחב מוגן קומתי יבוצעו הכנות להתקנת מערכות אוורור וסינון למיזוג אוויר בהתאם לכללים המפורטים להלן: )1 )הותקנה מערכת אוורור וסינון, יתאימו את אופן התקנתה ותחזוקתה לדרישות ת"י 4570 על כל חלקיו; )2 )לצורך הכנסה ושחרור אוויר בזמן הפעלת מערכת אוורור וסינון יותקנו במרחב המוגן הקומתי 2 צינורות אוורור בקוטר "8 בהתאם לחלקים 2 ו–3 לת"י 4422( להלן - צינורות אוורור(:
by
by aviya kfir
aviya kfir 0 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 4
תשובה ג נכונה - 3 צינורות )2 )לצורך הכנסה ושחרור אוויר בזמן הפעלת מערכת אוורור וסינון יותקנו במרחב המוגן הקומתי 2 צינורות אוורור בקוטר "8 בהתאם לחלקים 2 ו–3 לת"י 4422( להלן - צינורות אוורור(: )א( צינור לכניסת אוויר, שעליו יתחברו שסתום ההדף, המפוח והמסננים; )ב( צינור לשחרור אוויר, שעליו יתחבר שסתום לחץ יתר; )ו( גובה ציר של צינורות אוורור מפני הריצוף של מטרים והמרחק בין ציר 1 . המרחב המוגן לא יפחת מ–9 הצינור עד לתקרת הבטון לא יפחת מ–35 ס"מ; לצורך הכנה למיזוג אוויר מרכזי, יותקן צינור אוורור ( 4 ) לת"י 4422 והוא יוכל לשמש ו–3 לפי חלקים 2 8 בקוטר " להכנסת אוויר ממזגן הממוקם מחוץ למרחב המוגן; הצינור ייאטם בשעת חירום, לפני הפעלת מערכת אוורור וסינון, על ידי אוגן עיוור ואטם; מרחק מציר הצינור עד לקצה רכיב כלשהו של המרחב המוגן )כגון פינת קיר, תקרה, פתח אור של משקוף דלת או חלון וכדומה( לא יפחת מ–25 ס"מ; לבקשת המתכנן, ניתן לאשר התקנת צינור אוורור נוסף לפי הכללים המפורטים בתקנה זו
by
by Aviv Rubin
Aviv Rubin 0 נקודות · לפני שבוע
מוניטין: 1
אז מה התשובה הסופית?
by

* השאלה נוספה בתאריך: 05-10-2021