Discuss, Learn and be Happy דיון בתשובות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

אצל טחב עלים Musci הספורופיט נשאר קשור לגמטופיט באמצעות רגל.

1
done

בצמחים הווסקולריים זרימת מסה איטית יותר מהובלה בדיפוזיה

1
done

צמחים שפיתחו מערכות הובלה בצינורות ידועים גם בשם צמחים "התרו-וסקולרים" או "טרכאידים".

1
done

האנתרזואיד הליקופידי מגיע לתא הביצה שבבטן הארכגון ע"י שחייה

1
done

בכל צמחי הזרע המיקרוספורה נובטת בפתח הביצית

1
done

צמחי הסלגינלה מאופיינים בכך שהם הטרוספוריים, כלומר תאי רבייה מרובים.

1
done

צמחים ווסקולריים הם צמחים שפיתחו מערכות הובלה בצינורות.

1
done

מערכת הצינורות להובלת מים היא עצה והמערגת להובלת המוטעמים היא שיפה

1
sentiment_very_satisfied

בצמחים הווסקולרים הספרופיט מהווה את הדור המפותח במחזור החיים

1
done

במכוסי זרע, הביציות סגורות בתוך מיכל הקרוי שחלה.

1
done