Discuss, Learn and be Happy דיון בתשובות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

אצל טחב עלים Musci הספורופיט נשאר קשור לגמטופיט באמצעות רגל.

1
שאלה #11560
done

 • mood
  תודה!
 • mood
  תודה!

בצמחים הווסקולריים זרימת מסה איטית יותר מהובלה בדיפוזיה

1
שאלה #11561
done

 • mood
  תודה!
 • mood
  תודה!

צמחים שפיתחו מערכות הובלה בצינורות ידועים גם בשם צמחים "התרו-וסקולרים" או "טרכאידים".

1
שאלה #11562
done

 • mood
  תודה!
 • mood
  תודה!

האנתרזואיד הליקופידי מגיע לתא הביצה שבבטן הארכגון ע"י שחייה

1
שאלה #11563
done

 • mood
  תודה!
 • mood
  תודה!

בכל צמחי הזרע המיקרוספורה נובטת בפתח הביצית

1
שאלה #11564
done

 • mood
  תודה!
 • mood
  תודה!

צמחי הסלגינלה מאופיינים בכך שהם הטרוספוריים, כלומר תאי רבייה מרובים.

1
שאלה #11565
done

 • mood
  תודה!
 • mood
  תודה!

צמחים ווסקולריים הם צמחים שפיתחו מערכות הובלה בצינורות.

1
שאלה #11566
mood

 • mood
  תודה!
 • mood
  תודה!

מערכת הצינורות להובלת מים היא עצה והמערגת להובלת המוטעמים היא שיפה

1
שאלה #11567
done

 • mood
  תודה!
 • mood
  תודה!

בצמחים הווסקולרים הספרופיט מהווה את הדור המפותח במחזור החיים

1
שאלה #11568
done

 • mood
  תודה!
 • mood
  תודה!

במכוסי זרע, הביציות סגורות בתוך מיכל הקרוי שחלה.

1
שאלה #11569
done

 • mood
  תודה!
 • mood
  תודה!