Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

חלבון בעל PH איזואלקטרי של 5.1 ייקשר טוב יותר לקולונת מחליף אניונים כאשר:

1
done
by
מיין לפי

מה נכון?

1
done
by
מיין לפי

עבור החלבון הטרו-אוליגמרי(המורכב ממספר תתי יחידות שונות) ניתן לקבוע את מספר תתי היחידות השונות במבנה הרבעוני ואת משקלן באמצעות

1
done
by
מיין לפי

מהו המשפט הנכון ביותר המתייחס לאיזואנזימים

1
done
by
מיין לפי

במסלול מעבר האוות שמשפעל הקינאז הכללי PKA

1
done
נערך לפני 3 שנים
by
מיין לפי

הידרוליזת ATP ל ADP+Pi מועדפת תרמודינאמית:

1
done
by
מיין לפי

שיטות ההפרדה של חלבונים SDS-Page ו gel filtration מפרידות חלבונים לפני גודל.סמן את המשפט הנכון שמתייחס לחלבונים קטנים לעומת גדולים

1
done
by
מיין לפי

חלבונים רבים שיירים צדדים של חומצת אספרטית ושל שיירי ארגנין יוצרים אינטראקציות אלקטרוסטטיות. היכן תהיה אינטראקציה חזרה יותר,על פני שטח החלבון או בתוך הגרעין ההידרופובי של החלבון?

1
done
by
מיין לפי

מהו אפקט בוהר

1
done
by
מיין לפי

איזה רצף ניתן למצוא בשלד העיקרי של שרשרת פוליפפטידית

1
done
by
מיין לפי