Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

מי מבין הקבוצות הבאות מהווה "מיעוט סוציולוגי", במדינת ישראל על פי קמה ופריסט?

1
done
by
מיין לפי

כיצד מתייחסות קמה ופירסט לתופעת האסימוניות (Tokenism) בתקשורת?

1
done
by
מיין לפי

אזכור אופן התייחסותה של התקשורת הישראלית לערבים במאמר: "הזונה והאחרת", על ידי דנה למיש נועד:

1
done
by
מיין לפי

כיצד צורות של תקשורת "חדשה", כגון הרשתות החברתיות והאינטרנט משנות את הייצוג של המיעוטים בתקשורת, לפי דברה מרסקין ?

1
sentiment_very_satisfied
by
מיין לפי

מהן התפיסות אודות סטריאוטיפים המובאות על ידי דברה מרסקין , בספרה media, minorities and meaning?

1
done
by
מיין לפי

במאמרה מציגה מרסקין ניתוח של 3 סרטים שכולם סובבים סביב הטייפ של "הלסבית הערפדית". מה מתוך הדברים הבאים, המשותף לכל הסרטים האלה, מחזק את מעמדה של הדמות "הלסבית הערפדית" בתור מפלצת שלילית (monstrous feminine)?

1
sentiment_very_satisfied
by
מיין לפי

לפי המאמר, Racism, Sexism and the Media, איזה קבוצת מיעוט משוערת להכפיל את עצמה בכמות משנת 2008 ל2050?

1
done
by
מיין לפי

מתוך שלושת הדימויים של המהגרת מבריה"מ לשעבר המוצגים במאמרה של למיש, איזה מהם מוצג כשלילי?

1
done
by
מיין לפי

מתוך הקבוצות האתניות המוזכרות במאמרה של מרסקין, לאיזה קבוצה משויך סטראוטיפ הנשי של "ערפדה" (vamp)?

1
done
by
מיין לפי

מה הם ארבעת המאפיינים שלרוב מאפיינים קבוצות מיעוט, עפ"י מאמרה של מרסקין?

1
done
by
מיין לפי