Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

אחוז הרצף המקודד לחלבון, מכל גנום האדם הוא:

1
done
by
מיין לפי

אחוז הרצף של החוזרני (DNA Repetitive) במינים שונים:

1
done
by
מיין לפי

ההבדל העקרוני בין הקבוצות העיקריות של s'TE מסוג RNA הוא:

1
done
by
מיין לפי

טרנספוזון מסוג DNA מצוי בגנום של התירס בכמה עותקים, אחד מהם מפריע למסגרת הקריאה של הגן (Bz (Bronze .בתירס בעל גרגירים צהובים בעלי כתמים סגולים ניתן לשער ש:

1
done
by
מיין לפי

בתאי תירס, מולקולת ה-RNA הנפוצה ביותר היא:

1
done
by
מיין לפי

בחידקים ישנו אופרון האחראי לביטוי מספר אנזימים אשר מזרזים את הפיכת GTP ל- Riboflavin .ידוע שחידקים משתמשים ב- Riboflavin כקדם (precursor) לקו- אנזים חיוני (mononucleotide Flavin). נמצא שאם מוסיפים למצע של אותם החידקים Flavin mononucleotide ישנה ירידה משמעותית בתוצר ה- RNA של האופרון. איזה מהתשובות יכולות להסביר בצורה הטובה ביותר את התופעה

1
done
by
מיין לפי

אילו מהמשפטים הבאים נכון לגבי טלומרים ופעילות הטלומראז?

1
done
by
מיין לפי

רצף חומצת הגרעין שנמצא באסוציאציה עם הטלומראז הוא :

1
done
כיווניות מחמש לשלוש
by
מיין לפי

כגישה תרפויטיות לסרטן מצאו שניתן לעכב את פעילות הטלומראז. אם הייתם מתבקשים לתכנן מולקולה שתעכב את פעילות הטלומראז המוצג באיור מה היה הרצף שתבחרו ?

1
done
כיווניות מחמש לשלוש
by
מיין לפי

אילו מהמשפטים הבאים נכון לגבי פרט בעל גנוטיפ כימרי X045 ו- XY46 (בחלק מהתאים כרומוזום Y חסר ובחלק לא)

1
done
by
מיין לפי