Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

לפי חוק התשיעיות כמה אחוזים מהווה כל רגל?

1
done
by
מיין לפי

לפי חוק התשיעיות כמה אחוזים מהווה כל יד?

1
done
by
מיין לפי

למה נועדו חבישות לחץ?

1
done
by
מיין לפי

מהי ההשפעות מהרעלת חד-תחמוצת הפחמן בריכוז 61-80%?

1
sentiment_very_satisfied
by
מיין לפי

באיזה מכשור ניתן להעריך את עומק הכוויה ופרפוזיה?

1
done
by
מיין לפי

מהי הנוסחה השכיחה לעירוי נוזלים במבוגרים?

1
done
by
מיין לפי

האם יש שימוש במשתנים בפצועי כוויות?

1
done
by
מיין לפי

בביצוע אסקרוטומיה לשחרור לחץ ושיפור פרפוזיה עד איפה מתבצע החיתוך?

1
done
by
מיין לפי

מדוע כיום לא מקובל לבצע רחצה באמבט או ג'קוזי?

1
done
by
מיין לפי

מהי סיבת התמותה המובילה בשלב האקוטי של ההחלמה?

1
done
by
מיין לפי