Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

2. האם לאחר פתיחת מוצר חדש ע"י השלבים: העתקת שם מוצר שינוי שם תיאור ומילוי הפרמטרים המתאימים ניתן לרכוש את המוצר ?

1
done
by
מיין לפי

3. האם בעת רכישת erp על החברה להגדיר לספק את כל המודולים שהיא דרושה להם בהווה ושאולי תזדקק להם בעתיד ?

1
done
by
מיין לפי

3)איזה מהמסכים הבאים משמש כאמצעי תקשורת פנימי בארגון?

1
done
by
מיין לפי

1. מהי ההיררכיה של ה receiving control ?

1
done
by
מיין לפי

במסכי המלאי, מסכי יצירת פריט מופיע האייקון הבא: item status, אשר מהווה אינדיקטור ל:

1
done
by
מיין לפי

4. אילו מהבאים לא ניתן לבצע בעזרת AUTOCREATE ?

1
done
by
מיין לפי

הודעת תקלה (SAP)

1
done
by
מיין לפי