Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

מקדם הבליעה יורד באופן הדרגתי עם הקטנת אורך הגל של קרני X- ככל שאורך הגל קטן יותר, האנרגיה גבוהה יותר ובכך, קל יותר לחדור לדגם ללא הוצאת פוטו-אלקטרון.

1
done
by
מיין לפי

• עבור אורכי גל מסוימים מקדם הבליעה עולה באופן דרסטי, ועם המשך הקטנת אורך הגל מקדם הבליעה ממשיך שוב לרדת – קצה הבליעה (absorption edge) מתאר את האנרגיה (במקרה זה- אנרגית פוטון) הנדרשת ע"מ להוציא אלקטרון (במקרה זה, אלקטרון שיצא נקרא פוטואלקטרון) מהאטום. מקרה זה בעצם מתאר בליעה של פוטון (הרי הוא מעביר את האנרגיה שלו) ולכן ישנה עליה פתאומית במקדם הבליעה עבור אותו אורך גל. חזרה של אטום לשיווי משקל מלווה בפליטת קרינת X (במקרה זה, נקראת קרינה פלורוסנטית). המתפזרת בכל הכיוונים.

1
done
by
מיין לפי

וקטור HKL בשריג ההופכי יהיה ניצב למישור HKL בשריג הממשי רק אם שריג זה הוא קובי, אורתורומבי או טטרגונלי.

1
done
by
מיין לפי

מיקום אטומים בתא יחידה משפיע הן על עוצמת ההחזרות והן על הכיוון שלהן

1
done
by
מיין לפי

במבנה גבישי עם תא יחידה הקסגונלי מצייני מילר של כיוונים ניתן להציג הן באמצעות 4 מציינים והן באמצעות 3.

1
done
by
מיין לפי

בהשלכה סטריאוגרפית קובית 121, קוטב 11-1 נמצא על היקף ההשלכה

1
done
by
מיין לפי

שריג ברווה של מערכת מונוקלינית יכול להיות רק מסוג P

1
done
by
מיין לפי

אורך גל Ka1 בספקטרום אופייני של יסוד כלשהו ארוך יותר מאורך גל Kb.

1
done
by
מיין לפי

בניסוי דיפרקציה מאבקת החומר עם שריג טטרגונלי פרימיטיבי יתקבל מס' החזרות קטן יותר מאשר מחומר עם שריג אורתורומבי פרימיטבי

1
done
by
מיין לפי

בהשלכה סטריאו' קובית עם מירכוז כלשהו ניתן להציג רק קטבים HKL עם L חיובי.

1
done
by
מיין לפי