Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

תחום תדרי התג"מ (VHF (המיועד לחובבי רדיו דרגה ד':

1
done
by
מיין לפי

כיצד תפעל אם זיהית בוודאות שתחנה אחרת קוראת לך אך לא הצלחת לזהות את אות הקשר של התחנה הקוראת:

1
done
by
מיין לפי

הספק השידור המרבי לחובבים בעלי רישיון דרגה ד' בתחום ה-HF

1
done
by
מיין לפי

באיזה גל חל איסור לשדר רדיו-טלפון ו/או תמונות

1
done
by
מיין לפי

האחריות לחידוש רישיון תחנת החובבים חלה על:

1
done
by
מיין לפי

מהו מכשיר המדידה שחייב להימצא בתחנת החובב לפי תנאי הרישיון

1
done
by
מיין לפי

משך זמן של שידור כלשהו (להוציא זמן קריאה) לא יעלה על:

1
done
by
מיין לפי

מהו תחום התדרים המוקצה לתקשורת לוויינים בתחום ה- 2 מטר?

1
done
by
מיין לפי

חובה לשדר את אות הקשר כאמצעי זיהוי:

1
done
by
מיין לפי

שידור ATV (טלוויזיית חובבים) אסורה בתחום ה-VHF בגלל-

1
done
by
מיין לפי