Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

ביומן תחנת החובבים יש לרשום:

1
done
by
מיין לפי
by David Farhi
David Farhi 0 נקודות · לפני 5 חודשים
מוניטין: 1
זאת שאלה עם מחלוקת, לפי דרישת משרד התקשורת נדרש לרשום כל תעבורה ויש הגיון בדבר
by
by David Farhi
David Farhi 0 נקודות · לפני 4 חודשים
מוניטין: 1
לאחר בדיקה בתנאי הרישיון כתוב תחנות רחוקות לכן התשובה תקינה!
by

למניעת הפרעות לשידורי הטלוויזיה ממשדר, המשדר בתחום ה- HF ,ניתן –

1
done
by
מיין לפי

משמעות הצופן QRM הוא:

1
done
by
מיין לפי

בתחום תדרי ה - UHF) MHz 440-430 (מותר לחובבי רדיו דרגה ד' לפעול באפנון:

1
done
by
מיין לפי

הצופן Q השימושי למסירת ההודעה "מי קורא לי?"

1
done
by
מיין לפי

הפרטים החיוניים שיש לרשום ביומן התחנה הם:

1
sentiment_very_satisfied
by
מיין לפי

סימן הקיצור למסירת ההודעה "ארץ רחוקה" הוא:

1
done
by
מיין לפי

סימן הקיצור DE מסמל:

1
done
by
מיין לפי

אות הקריאה 4X4AA/P מסמל תחנת שידור של חובבים המפעילה –

1
done
by
מיין לפי

20 .אות הקריאה 4X-ABC מציין:

1
done
by
מיין לפי