Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

מטרתו של תמרור מודיעין:

1
done
by
מיין לפי

איזה תמרור מתיר חנייה שאינה במקביל לשפת המדרכה?

1
done
by
מיין לפי

איזה תמרור המוצב לפני צומת מחייב מתן זכות קדימה?

1
sentiment_very_satisfied
by
מיין לפי

איזה תמרור מחייב לעצור ולתת זכות קדימה לרכב המתקרב מכל כיוון?

1
done
by
מיין לפי

איזה תמרור יופיע אחרי תמרור 705?

1
done
by
מיין לפי

איזה תמרור יופיע אחרי תמרור 701?

1
done
by
מיין לפי

מה פירוש התמרור?

1
done
by
מיין לפי

כיצד עליך לנהוג כאשר התמרור שבתמונה מוצב בדרך לפניך?

1
done
by
מיין לפי

מה פירוש התמרור?

1
done
by
מיין לפי

כיצד תנהג על פי התמרור?

1
done
by
מיין לפי