Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

17. מה לא כלול בתהליך של הצעת חוק ממשלתית :

1
done
by
מיין לפי

הביקורת על חוק ההסדרים טענה ל:

1
done
by
מיין לפי

מי נכלל בשחקנים הרשמיים:

1
done
by
מיין לפי

סוגים של מעורבות ממשלתית:

1
sentiment_very_satisfied
by
מיין לפי

מאפיינים של מדיניות ציבורית:

1
done
by
מיין לפי

מוקדים עיקריים לחוסר יעילות במערכת הנוכחית בהקשר לביטוח הסיעודי, עליהם הצביע משרד הבריאות:

1
done
by
מיין לפי

לאיזה סוג של תגמול, מאלה המפורטים מטה, זכאי מבוטח בביטוח סיעוד קבוצתי של קופת החולים, אשר שוהה בביתו וזכאותו (כ"נזקק סיעוד") הוכרה על ידי חברת הביטוח?

1
done
by
מיין לפי

במסגרת רפורמה בתחום הטיפול בקשישים הסיעודיים, אשר יושמה ב2018, הטיל המחוקק על אחד השרים בממשלה את האחריות למסד את התפקיד של 'מתאם טיפול' - על מי הוטלה אחריות זו?

1
done
by
מיין לפי

איזה מבין התשובות הבאות כלולה בין המטרות העיקריות של הרגולציה בשוק הביטוח?

1
done
by
מיין לפי

איזה מהיעדים הבאים לא נכלל בין אלה שהוצבו על ידי משרד הבריאת במסגרת מודל ההתערבות שהוא בחר לצורך צמצום אי השוויון בבריאות (במסגרת התוכנית לשנים 2010-2014)?

1
done
by
מיין לפי