Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

פרט איזה מבין התשובות הבאות כלולה/ות הין התנאים לפיהם הצעת חוק בכנסת תוגדר כ'הצעת חוק תקציבית'?

1
done
by
מיין לפי

איזה מבין הפעולות המפורטות מטה מאפיינת נושאים בהם עוסק המשפט המנהלי?

1
done
by
מיין לפי

איזה מהרכיבים הבאים נכלל בין הנושאים לגביהם ניסה משרד הבריאות לספק מענה ברמה המערכתית במסגרת הצעת המיתווה לרפורמה בסיעוד (2019)?

1
done
by
מיין לפי

ברשת מדיניות קיימים שחקנים רשמיים ואינם רשמיים. מי מבין הגורמים הבאים נחשב לשחקן לא רשמי במערכת הבריאות?

1
done
by
מיין לפי

איזה מבין הכיסויים הביטוחיים המפורטים מטה לא כלול בתת ענך ביטוח הוצאות רפואיות?

1
done
by
מיין לפי

על פי הגדרת הממונה על הביטוח, כאשר מדובר באדם המוגדר כתשוש נפש, בכמה פעולות יום-יומיות הוא חייב להיות מוגבל, כתנאי לאישור זכאותו לקבל תגמולי ביטוח המפורטים בפוליסת סיעוד?

1
sentiment_very_satisfied
by
מיין לפי

לפי תקנון הכנסת, איזה מבין הפעולות המפורטות להלן כלולה בין הסמכויות של הוועדות הקבועות בכנסת?

1
done
by
מיין לפי

איזה מהתשובות המפורטות מטה היתה כלולה בשלב השני מבין 3 שלבי היישום שהוצעו במסגרת המתווה לרפורמה בביטוח הסיעוד הציבורי (2011-2012)?

1
done
by
מיין לפי

איזה מהגורמים הבאים מובא/ים בדרך כלל בחשבון בעת ביצוע ניתוח פערים?

1
done
by
מיין לפי

הממונה על הביטוח ברשות שוק ההון הביטוח והחיסכון הגדיק מספר פוליסות שכל אחת מהן יכולה לשמש כתוכנית בסיס. איזה מהפוליסות שרשומות להלן יכולה לשמש כתוכנית בסיס?

1
done
by
מיין לפי