Discuss, Learn and be Happy חזרה לדיון

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

איזה מהרכיבים הבאים כלול/ים במדד איכות השירות בביטוח הבריאות המסחרי שפותח על ידי רשויות שוק ההון הביטוח והחסכון?

1
done
by
מיין לפי

איזה מהחוקים המפורטים מטה מהווה את התשתית החוקית לרגולציה של תוכניות השב"ן?

1
done
by
מיין לפי

איזה מהצעדים המפורטים מטה ננקטו במסגרת הרפורמה שנעשתה על ידי הממונה על הביטוח בשנים 2016-2017 במערך ביטוחי הבריאות הפרטיים?

1
done
by
מיין לפי

בהקשר של מדיניות ציבורית, מה מתאר באופן נכון את הגישה אשר מתייחסת לפעילות של בעלי עניין בתוך מה שמגונה 'רשת מדיניות'?

1
sentiment_very_satisfied
by
מיין לפי

באיזה מבין הנושאים המפורטים מטה בוצע בשנת 2018 שינוי אשר נוגע לאופן בו נקבעת הזכאות של קשיש סיעודי לקבלת גמלת סיעוד מהמוסד לביטוח לאומי?

1
done
by
מיין לפי

רומר הציע מודל לפיו קיימים 4 דגמים של מערכות בריאות לאומיות. מה היה הרכיב המרכזי לפיו הוא סיווג את מערכות הבריאות?

1
done
by
מיין לפי

איזה מהתשובות המפורטות מטה כלולה בין הפעולות שביצע משרד הבריאות, בין השנים 2011-2014, כדי לקדם את היעד של - צמצום ההשפעה של הבדלים תרבותיים במערכת הבריאות (קידום נגישות תרבותית)?

1
done
by
מיין לפי

איזה מצעדי הרגולציה הבאים מתאר באופן נכון מגבלה מסויימת אשר נקבעה בחוק ביטוח בריאות ממלכתי ומתייחסת לשירותים שהקופות רשאיות או מנועות מלהציע למבוטחים בתוכניות השב"ן?

1
done
by
מיין לפי

בפוליסת ביטוח הסיעוד הקבוצתית האחידה אותה הכתיב הממונה על הביטוח לכל קופות החולים, כיצד מחושב הגיל הקובע לפיו נקבע גובה התגמול הכספי אותו אמור לקבל מבוטח שהפך להיות 'נזקק סיעוד'?

1
done
by
מיין לפי

איזה מהתשובות הבאות מדגימה שינוי מבני או מערכתי שבוצע על ידי משרד הבריאות במסגרת מדיניותו לצמצום אי השוויון בבריאות ובמערכת הבריאות בין השנים 2010-2014?

1
done
by
מיין לפי