Discuss, Learn and be Happy חזרה לדיון

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

3. אילנה סוקרת ספרות על הבדלים באינטליגנציה רגשית בין גברים לנשים. היא מצאה מאמר שבו נערכו ניסוי, ונמצא ההבדלים בין גברים ונשים לא היו מובהקים. מה היו ממליצים לה Christensen & Raynor לפי המאמר - Why hard-nosed executives should care about management theory?

1
sentiment_very_satisfied
by
מיין לפי

"תכננו ניסוי בן שבועיים לחקירת הפסיכולוגיה של חיי כלא, אך נאלצנו להפסיקו לאחר שישה ימים בגלל השפעת הסיטואציה על הסטודנטים שהשתתפו בו. בתוך ימים אחדים, הסוהרים שלנו הפכו לסדיסטיים, והאסירים שלנו נהיו מדוכאים והראו סימנים של לחץ קיצוני". כך סיכם פיליפ זימבארדו (Zimbardo) את "ניסוי הכלא של סטנפורד". הניסוי שנעשה באוגוסט 1971 היה אחד מניסויי הפסיכולוגיה המוכרים ביותר בעולם. ממצאיו סוקרו בהרחבה בכלי התקשורת והשפיעו על תפיסתם של רבים בכל הנוגע לתפקידם של בתי כלא, מקורן של התנהגויות נפשעות והאחריות שיש לאדם על מעשיו. לאחר כמעט 50 שנה חשף הקולנוען הצרפתי תיבו לה טקסייה (Le Texier), בעזרת מסמכים והקלטות מהניסוי, שהסיכום הזה פשוט אינו נכון. ההתנהגות ה"סדיסטית" של הסוהרים לא הופיעה מעצמה – החוקרים טיפחו והכווינו אותה. א. באיזה מששת התחומים של אתיקה במחקר שציין Pimple (2002) פגע המחקר כפי שהוצג על-ידי זימברדו וכפי שעולה מהחשיפה של לה טקסיה?

1
done
done
by
מיין לפי

2. במחקר שמבוסס על התיאוריה של בחירת צרכנים (Consumer Choice Theory) סטודנטית מעוניינת להוכיח שבקניית מוצרים בעלי ערך חברתי-סביבתי, כמו מוצרים שמיוצרים על-ידי בעלי מוגבלות או מוצרים ממוחזרים, מעורבות החלטות לא רציונליות. לשם כך היא פיתחה שאלון חדש ובו 18 פריטים למדידת נכונות לשלם עבור מוצרים כאלה. להלן התהליך שבו היא עשתה זאת: ראשית היא ערכה ראיונות בקרב צרכנים כדי לזהות הבחנה בין סוגי מוצרים, וממנו היא פיתחה רשימת דוגמאות של מוצרים מסוגים שונים ואת סולם המחירים שיוצג לנחקרים. לאחר פרי-טסט (pre-test) ותיקונים בשאלון, היא העבירה את השאלון למדגם מקרי גדול (N=412) ומייצג של צרכנים בגילאים 20-65. היא בדקה את מהימנות השאלון, ונמצא שאלפא של קרונבך היא 0.82. בניתוח גורמים מגשש, נמצאו שלושה גורמים – באחד 10 פריטים בעלי ערך סביבתי, בשני 7 פריטים בעלי ערך חברתי, ובשלישי פריט אחד. המתאם בין גורמים 1 ו-2 היה 0.8. לגורם 1 הייתה מהימנות 0.85 ולגורם 2 מהימנות 0.81. כמה משתנים יש ליצור מהשאלון?

1
done
by
מיין לפי

2. במחקר שמבוסס על התיאוריה של בחירת צרכנים (Consumer Choice Theory) סטודנטית מעוניינת להוכיח שבקניית מוצרים בעלי ערך חברתי-סביבתי, כמו מוצרים שמיוצרים על-ידי בעלי מוגבלות או מוצרים ממוחזרים, מעורבות החלטות לא רציונליות. לשם כך היא פיתחה שאלון חדש ובו 18 פריטים למדידת נכונות לשלם עבור מוצרים כאלה. להלן התהליך שבו היא עשתה זאת: ראשית היא ערכה ראיונות בקרב צרכנים כדי לזהות הבחנה בין סוגי מוצרים, וממנו היא פיתחה רשימת דוגמאות של מוצרים מסוגים שונים ואת סולם המחירים שיוצג לנחקרים. לאחר פרי-טסט (pre-test) ותיקונים בשאלון, היא העבירה את השאלון למדגם מקרי גדול (N=412) ומייצג של צרכנים בגילאים 20-65. היא בדקה את מהימנות השאלון, ונמצא שאלפא של קרונבך היא 0.82. בניתוח גורמים מגשש, נמצאו שלושה גורמים – באחד 10 פריטים בעלי ערך סביבתי, בשני 7 פריטים בעלי ערך חברתי, ובשלישי פריט אחד. המתאם בין גורמים 1 ו-2 היה 0.8. לגורם 1 הייתה מהימנות 0.85 ולגורם 2 מהימנות 0.81. באיזה סוג מערך מחקר משולב מדובר?

1
done
by
מיין לפי

2. במחקר שמבוסס על התיאוריה של בחירת צרכנים (Consumer Choice Theory) סטודנטית מעוניינת להוכיח שבקניית מוצרים בעלי ערך חברתי-סביבתי, כמו מוצרים שמיוצרים על-ידי בעלי מוגבלות או מוצרים ממוחזרים, מעורבות החלטות לא רציונליות. לשם כך היא פיתחה שאלון חדש ובו 18 פריטים למדידת נכונות לשלם עבור מוצרים כאלה. להלן התהליך שבו היא עשתה זאת: ראשית היא ערכה ראיונות בקרב צרכנים כדי לזהות הבחנה בין סוגי מוצרים, וממנו היא פיתחה רשימת דוגמאות של מוצרים מסוגים שונים ואת סולם המחירים שיוצג לנחקרים. לאחר פרי-טסט (pre-test) ותיקונים בשאלון, היא העבירה את השאלון למדגם מקרי גדול (N=412) ומייצג של צרכנים בגילאים 20-65. היא בדקה את מהימנות השאלון, ונמצא שאלפא של קרונבך היא 0.82. בניתוח גורמים מגשש, נמצאו שלושה גורמים – באחד 10 פריטים בעלי ערך סביבתי, בשני 7 פריטים בעלי ערך חברתי, ובשלישי פריט אחד. המתאם בין גורמים 1 ו-2 היה 0.8. לגורם 1 הייתה מהימנות 0.85 ולגורם 2 מהימנות 0.81. ג. כיצד מאופיין מערך המחקר של הסטודנטית בארבעת הרכיבים האסטרטגיים לבחירת אסטרטגיה במחקר משולב?

1
done
by
מיין לפי

3. במסגרת מחקר על בטיחות בפסי ייצור תעשייתיים, נערך ניסוי לבדיקת ההשפעה של חשיפה לרעש רקע על יכולת הזיהוי של דיבור, עם ובלי שימוש בציוד מגן. למחקר גויסו סטודנטים לתואר ראשון מכל הפקולטות. לאחר ההסכמה להשתתף, חולקו הנבדקים מקרית לתנאי הניסוי השונים, כך שכל נבדק נחשף לרמת רעש אחת, וחצי מהמשתתפים בכל תנאי רעש רקע קיבלו אוזניות סינון רעש אקטיביות שאינן מסננות קולות דיבור אלא רק רעשי רקע. לאחר מכן הושמעו להם משפטים שונים והם התבקשו לרשום את המילה השלישית בכל משפט. החוקר ספר את מספר המילים שהנדבקים הצליחו לזהות. התרשים הבא מתאר את מערך הניסוי. מהו מערך הניסוי?

1
sentiment_very_satisfied
by
מיין לפי

3. במסגרת מחקר על בטיחות בפסי ייצור תעשייתיים, נערך ניסוי לבדיקת ההשפעה של חשיפה לרעש רקע על יכולת הזיהוי של דיבור, עם ובלי שימוש בציוד מגן. למחקר גויסו סטודנטים לתואר ראשון מכל הפקולטות. לאחר ההסכמה להשתתף, חולקו הנבדקים מקרית לתנאי הניסוי השונים, כך שכל נבדק נחשף לרמת רעש אחת, וחצי מהמשתתפים בכל תנאי רעש רקע קיבלו אוזניות סינון רעש אקטיביות שאינן מסננות קולות דיבור אלא רק רעשי רקע. לאחר מכן הושמעו להם משפטים שונים והם התבקשו לרשום את המילה השלישית בכל משפט. החוקר ספר את מספר המילים שהנדבקים הצליחו לזהות. התרשים הבא מתאר את מערך הניסוי. מהם המשתנים בניסוי?

1
done
done
done
by
מיין לפי

3. במסגרת מחקר על בטיחות בפסי ייצור תעשייתיים, נערך ניסוי לבדיקת ההשפעה של חשיפה לרעש רקע על יכולת הזיהוי של דיבור, עם ובלי שימוש בציוד מגן. למחקר גויסו סטודנטים לתואר ראשון מכל הפקולטות. לאחר ההסכמה להשתתף, חולקו הנבדקים מקרית לתנאי הניסוי השונים, כך שכל נבדק נחשף לרמת רעש אחת, וחצי מהמשתתפים בכל תנאי רעש רקע קיבלו אוזניות סינון רעש אקטיביות שאינן מסננות קולות דיבור אלא רק רעשי רקע. לאחר מכן הושמעו להם משפטים שונים והם התבקשו לרשום את המילה השלישית בכל משפט. החוקר ספר את מספר המילים שהנבדקים הצליחו לזהות. התרשים הבא מתאר את מערך הניסוי.

1
done
by
מיין לפי

ד. החוקר מצא הבדל מובהק בין רעש גבוה (60 דציבל) לרעשים בינוני ונמוך (20 ו-40 דציבל), אך ההבדל קטן מאוד. חברו טען שהבדל קטן כזה לא יספיק כדי לפרסם את המחקר. מה יכול החוקר לעשות כדי להוכיח שההבדל הזה ראוי לפרסום?

1
done
by
מיין לפי

4. אגף המחקר של המוסד לביטוח לאומי מבקש לבחון את הקשר בין דפוסי השימוש לשביעות הרצון של קשישים במרכזי יום לקשיש. בישראל קיימים קרוב ל-200 מרכזי יום לקשיש, ומבקרים בהם למעלה מ-15 אלף בני 65+. בממוצע מבקרים בכל מרכז כ-75 איש. לאגף המחקר חשוב לקחת בחשבון את ההבדלים בין קשישים בתוך כל מרכז, כמו גם את ההבדלים בין מרכז למרכז. לצורך המחקר חובר ותוקף שאלון עם 45 שאלות סגורות. מהי שיטת הדגימה שתמליצו עליה?

1
done
by
מיין לפי