Discuss, Learn and be Happy חזרה לדיון

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

4. אגף המחקר של המוסד לביטוח לאומי מבקש לבחון את הקשר בין דפוסי השימוש לשביעות הרצון של קשישים במרכזי יום לקשיש. בישראל קיימים קרוב ל-200 מרכזי יום לקשיש, ומבקרים בהם למעלה מ-15 אלף בני 65+. בממוצע מבקרים בכל מרכז כ-75 איש. לאגף המחקר חשוב לקחת בחשבון את ההבדלים בין קשישים בתוך כל מרכז, כמו גם את ההבדלים בין מרכז למרכז. לצורך המחקר חובר ותוקף שאלון עם 45 שאלות סגורות. בניתוח הנתונים נמצאו הבדלים משמעותיים ברמת שביעות הרצון בין מרכזים שונים. איזו שיטת מחקר יכולה לסייע להתגבר על בעיה זו?

1
done
by
מיין לפי

5. חוקרת בחנה את הקשר בין ביטחון עצמי של סטודנטים (confidence) וכמות הפניות לעזרה מהמרצה בעת בחינה באוניברסיטה (questions). השערתה היא שככל שלסטודנט יש ביטחון עצמי גבוה יותר, הוא ישאל פחות שאלות בזמן הבחינה. יחד עם זאת, היא שיערה שישנו משתנה מתערב, והוא רמת החרדה של הסטודנט (anxiety). היא ערכה תצפית בבחינה בקורס שיטות מחקר וספרה את מספר הפניות של הסטודנטים לשאלות מהמרצה. לפני הבחינה היא העבירה לנבחנים שאלון לבדיקת חרדה ובטחון עצמי. לפניכם תוצאות הניתוחים הסטטיסטיים שערכה החוקרת. א. לפי הניתוח שהיא ערכה, האם החוקרת שיערה שהמשתנה המתערב הוא משתנה ממתן או משתנה מתווך?

1
done
by
מיין לפי

לפי Baron & Kenny יש 3 תנאים מוקדמים למודל תיווך

1
done
by
מיין לפי

משתנה מתון הוא משתנה ש:

1
done
done
done
by
מיין לפי

ניתוח גורמים מאשש CFA הוא ניתוח במקרה של:

1
done
by
מיין לפי

ההבדלים בין מחקר איכותני לכמותני באים לידי ביטוי ב:

1
done
by
מיין לפי

מהם יתרונות המחקר הכמותני

1
done
by
מיין לפי

מהן חסרונות המחקר האיכותני

1
done
by
מיין לפי

על פי המאמר Why Hard-Nosed Executvies Should Care About Management Theory מה תאוריות עושות?

1
done
by
מיין לפי

למה מנהלים לא אוהבים להשתמש בתיאוריה?

1
done
done
done
done
by
מיין לפי