Discuss, Learn and be Happy חזרה לדיון

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

בעבודה סמינריונית נבדקה השערה של מיתון. שלב הראשון הרגרסיה יצאה שאין קשר מובהק בין המשתנים התלוי ובלתי תלוי. מה עלי לעשות?

1
done
by
מיין לפי

במסגרת תרגיל בקורס שיטות מחקר מתכנן משה לבצע סקר כדי לבחון הבדלים בשימוש בחומקים משכרים בין גברים ונשים. הוא פיתח שאלון עם 10 פריטים שכל אחד מתאר התנהגות רלוונטית. על המשיבים לבחור תשובה בין 1 ל5 איזה מהטענות הבאות נכונה?

1
done
by
מיין לפי

לפי התרשים שלפניכן מה נכון לומר?

1
done
by
מיין לפי

על פי הטבלה מה ניתן לומר:

1
done
by
מיין לפי

באיזה מסוגי הנתונים הבאים מתאים להשתמש בניתוח רב מימדי?

1
done
by
מיין לפי

בתאוריה של הצגת העצמי אנשים מתנהגים באופן מביך יעשו התנהגות הפגנתית גדי לשפר תדמית אך ההתנהגות ההפגנתית תתרחש רק כאשר האדם אינו לבד. איזה השערה מתאימה לתאוריה?

1
done
by
מיין לפי

איזה מהמשפטים הבאים נכון לגבי פיתוח ובדיקת תאוריה?

1
done
by
מיין לפי

מה דעתם של CHRISTENES& RAYNOR על מחקרים עם תוצאות לא מובהקות?

1
done
by
מיין לפי

מה שמסביר את הקשר בין חרדה וביצועים היא העובדה שחרדה גורמת לירידת קשר והרידה בקשר מפחיתה את המשאבים השכליים שזמינים לפרטעל איזה מארבעת השאלות שמהוות מרכיב קריטי לתרומה תאורתית משיב המשפט?

1
done
מדובר על תיווך ולכן התשובה היא איך
by
מיין לפי

אברהם לקח את המשתנה הכנסה חודשית של משק הבית בשח וחילק אותו ל3 רמות- מעמד גבוה, מעמד בינוני, מעמד נמוך מה נכון לומר על כך?

1
done
by
מיין לפי