Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

על בסיס המאמר, ככל שה GMA של אדם גבוה יותר כך...

1
sentiment_very_satisfied
by
מיין לפי

המאמר של שמידט והאנטר פורסם ב 2004, אבל בגלל שכיום, הידע שקשור לעבודה מתחלף הרבה יותר במהירות, יכולת הלמידה אפילו קריטית יותר ויש להניח שכיום היינו מוצאים של GMA יש אפילו השפעה יותר גדולה מזו המתוארת במאמר, על ביצועים בעבודה.

1
done
by
מיין לפי

כשמדווחות במאמר קורלציות בין GMA לבין תוצאות תעסוקתיות בגודל של 0.53 המשמעות היא כי...

1
done
by
מיין לפי

בחלק ממחקרי האורך שתוארו במאמר של האנטר ושמידט, הישוו החוקרים בין אחים וראו כיצד האח עם ה GMA הגבוה יותר, הצליח יותר מבחינה תעסוקתית מהאח עם ה GMA הנמוך. מדוע השוו החוקרים בין אחים, במקום להשוות בין אנשים שונים באותו גיל?

1
done
by
מיין לפי

אם במקום להשתמש במנת משכל (GMA) לניבוי הצלחה תעסוקתית, משתמשים רק באותו מרכיב של GMA שרלבנטי לאותה עבודה (לדוגמה, להצלחה של אדריכל נשתמש בעיקר בתפיסה מרחבית), תוקף הניבוי לא יעלה.

1
done
by
מיין לפי

מה מתואר בטבלה 3 , בעמוד 166 במאמר של האנטר ושמידט ?

1
done
by
מיין לפי

במה מתמקד המאמר של האנטר ושמידט מ 2004 ?

1
done
by
מיין לפי

הטענה לפיה אין להשתמש ב GMA המלא לניבוי הצלחה בעבודה אלא רק ביכולת הספציפית הרלבנטית לאותו מקצוע התבררה כלא נכונה.

1
done
by
מיין לפי

מה טוענת תיאורית הספציפיות המצבית Theory of situational specifity, שהיתה מקובלת בין השנים 1910 ל 1980 בפסיכולוגיה תעסוקתית ?

1
done
by
מיין לפי

מטבלאות 4 ו 5 (עמודים 168 – 169) ניתן ללמוד שככל שהעובד מנוסה יותר, כך...

1
done
by
מיין לפי