Discuss, Learn and be Happy דיון בתשובות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

יחידה ביולוגית הפועלת באופן עצמאי (יחסית) ומטרה היא להתרבות.

1
done

אוסף של פרטים היכולים לקיים ביניהם יחסי רבייה ולהעמיד צאצאים פוריים.

1
done

אוסף של אוכלוסיות הנמצאות יחד באותו מקום ואותו זמן.

1
done

המערכת הכוללת את כלל המינים בחברה והקשרים ביניהם ובין הסביבה הא-ביוטית.

1
done

אוסף של מערכות אקולוגיות בתנאים גיאוגרפיים, אקלימיים ופונקציונליים

1
done

כל הפרטים באוכלוסייה חייבים לקיים ביניהם יחסי רבייה

1
done

מחקרים בנושא מערכות אקולוגיות יעסקו ב:

1
done

מחקרים בנושא הפרט יעסקו ב:

1
done

מחקרים בנושא אוכלוסייה יעסקו ב:

1
done

מחקרים בנושא חברה יעסקו ב:

1
done