Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

הסביבה הא-ביוטית משפיעה על האורגניזם אך האורגניזם לא משפיע על הסביבה הא-ביוטית

0.83
done
by
מיין לפי

לפי דרווין האבולוציה פועלת ברמת הפרט אך נמדדת בברמת האוכלוסייה

1
done
by
מיין לפי

איזה תהליך אבלוציוני אינו גורם לשינוי בשכיחות האללים באוכלוסיה?

1
done
by
מיין לפי

אפקט המייסדים:

1
done
by
מיין לפי

הנחות יסוד של ברירה טבעית:

1
mood
by
מיין לפי

מה נכון בנוגע לברירה טבעית:

1
done
by
מיין לפי

התופעה לפיה אוכלוסיית העולם תמשיך לעלות לזמן מה גם כאשר תוגבל הרבייה לקצב גידול שלילי קרויה:

1
done
by
מיין לפי

יכולת של כל אחד מהמינים המתחרים לגדול בנוכחות המין המתחרה מוגדר כ:

1
done
by
מיין לפי

ניסויו של Huffaker עם שני מיני הקרדיות מעיד כי:

1
done
by
מיין לפי

תבנית של עליה ואחר כך ירידה במספר מינים כאשר מגבירים את משטר ההפרעה קרויה:

1
mood
by
מיין לפי