Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

ניתנת הוראת רופא בדבר "הסתכלות מיוחדת", האחות האחראית או הממונה מטעמה חייבת-

1
done
by
מיין לפי

מהי מטרת ההגבלה המכנית באשפוז פסיכיאטרי על פי נוהל " הגבלה מכנית ובידוד מטופלים באשפוז פסיכיאטרי"-

1
done
by
מיין לפי

איך מוגדר "בידוד" על פי הנוהל "הגבלה מכנית ובידוד מטופלים באשפוז פסיכיאטרי"-

1
done
by
מיין לפי

מהו הרכב הועדה הפסיכיאטרית לפי "החוק לטיפול בחולי נפש, התשנ"א 1991"-

1
done
by
מיין לפי

מי הסמכות לתת הוראה לאשפוז כפוי על פי "החוק לטיפול בחולה הנפש, התשנ"א 1991"-

1
done
by
מיין לפי

מהי ההתערבות המתאימה כאשר מטופל המאושפז מרצון מבקש להשתחרר מאשפוז על פי "החוק לטיפול בחולי הנפש, התשנ"א 1991"

1
done
by
מיין לפי

מה מהבאים מהווה זכות של המטופלים המאושפזים בבי״ח פסיכיאטרי, על פי "החוק לטיפול בחולה הנפש התשנ"א- 1991"

1
done
by
מיין לפי

מהו משך הזמן בו ניתן להגביל מכנית או לבודד מטופל לפי החלטת אחות אחראית, על פי חוזר המנהל הכללי מספר 10/2018 "הגבלה מכנית ובידוד מטופלים באשפוז פסיכיאטרי

1
done
by
מיין לפי

מי הם "אחים מאשפזים"?

1
done
by
מיין לפי

מי רשאי לפנות לועדת שיקום אזורית לקביעת זכאותו לתכנית שיקום לפי-"חוק שיקום נכי נפש בקהילה, התש"ס 2000"-

1
done
by
מיין לפי