Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

בהכנת ציוד לאינטובציה הכיני הכל פרט ל:

1
done
by
מיין לפי

מי מבין התרופות הבאות אינה שייכת ל קבוצת הבטא לקטאם

1
done
by
מיין לפי

מורפיום גורם לכל התופעות מלבד ל:

1
done
by
מיין לפי

איזה מהבעיות הרשומות היא אינה סיבוך של מתן אינסולין:

1
done
by
מיין לפי

הטיפול המומלץ בחשיפה לחיידקי גחלת – אנטרקס:

1
done
by
מיין לפי

RANITIDINE(zantac) מנגנון פעולה של התרופה:

1
done
by
מיין לפי

מנגנון פעולה של התרופה Omeprazole :

1
done
by
מיין לפי

מה מבין הסימנים מטה מבשרים על דום-לב ונשימה מיידים:

1
done
done
done
by
מיין לפי

מטופל מדווח על פריחה וגרד בכל הגוף שהחל לאחר נטילת תרופה חדשה – כיצד תנהג האחות שנתנה את התרופה במקרה הזה:

1
done
by
מיין לפי

התרופות הבאות נחשבות ל'בנות סיכון'ומחייבות שימוש בפלט ממוחשב של תרופות בנות סיכון במתן תוך ורידי פרט ל:

1
done
by
מיין לפי