Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

מה לא נכון לגבי חיטוי מהיר של הידיים:

1
done
)רחצת ידיים אנטיספטית = הסרת לכלוך והשמדת גורם מזהם עי מים זורמים וסבון אנטימיקרוביאלי(
by
מיין לפי

עקרונות כלליים בהליך הכנת טיפול תרופתי במחלקה הכל פרט ל:

1
done
by
מיין לפי

אחות רשאית להזריק תרופה לווריד ישירות בתנאים הבאים:

1
done
by
מיין לפי

סדר הפעולות שעל האחות לנקוט בעת מתן הוראה בעל פה לטיפול תרופתי, השילוב המתאים:

1
done
done
done
done
by
מיין לפי

איזה מבדיקות המעקב הבאות חשובות ביותר לביצוע אצל קשיש המטופל בשנתיים האחרונות בתרופה מקבוצת simvastatin?

1
done
by
מיין לפי

מטופל בן 65 שנים, שבדרך כלל סובל מא"ס לב ויל"ד, מטופל כשבוע בmg 40 fusid ביום, ו Normiten mg25) atenolol (פעמיים ביום, מתלונן על חולשה כללית ללא תלונות אחרות , הבדיקה הגופנית כולל לחץ דם נמצאו תקינים. אילו מבדיקות הדם הרשומות מטה היית ממליצה לבצע?

1
done
by
מיין לפי

סיבת החולשה אצל האיש , קשורה קרוב לוודאי ב:

1
done
by
מיין לפי

טיפול במחלה ריאתית חסימתית כרוני COPD פרט ל:

1
done
)bricalin – בטא אגוניסט, נורמיטן=atenolol =בטא בלוקר(
by
מיין לפי

אנטיביוטיקה מסוג AUGMENTIN:

1
done
by
מיין לפי

השימוש בLidocain יהיה ב:

1
done
done
pulsless VT, Ventricular arrhythmia, shock refrectory ,מקומית הרדמה ,2021NDH לפי) fibrillation ventricular... לא מופיע VPB. אבל הייתי בוחרת ד' הכי קרוב לתשובה לפי NDH
by
מיין לפי