Discuss, Learn and be Happy דיון בתשובות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

רישומים אלקטרו-פיזיולוגיים מקליפת של אדם ע"י פנפילד הוכיחו את העובדות הבאות:

1
שאלה #19728
done

 • mood
  תודה!
 • mood
  תודה!

מי מהאינפורמציות הבאות אינה מועברת ע"י התמרת סיגנל כימי?

1
שאלה #19729
done

 • mood
  תודה!
 • mood
  תודה!

הקידוד לטעם בקליפת המוח היא ע"י population code . משמעות הדבר היא כי:

1
שאלה #19730
done

 • mood
  תודה!
 • mood
  תודה!

התרשים המצורף הוא:

1
שאלה #19731
done

 • mood
  תודה!
 • mood
  תודה!

מנגנונים להתמרת טעם – מה מהם נכון?

1
שאלה #19732
done

 • mood
  תודה!
 • mood
  תודה!

מה מיוחד ב- superior olive?

1
שאלה #19733
done

 • mood
  תודה!
 • mood
  תודה!

כריתה דו צדדית של האמיגדלות תגרום ל-

1
שאלה #19734
done

 • mood
  תודה!
 • mood
  תודה!

התרשים הבא לקוח משיעור על הפיזיולוגיה של האוזן הפנימית, מה מתואר בגרף?

1
שאלה #19735
done

 • mood
  תודה!
 • mood
  תודה!

מתוך התרשים הנ"ל ומתוך הידוע לך ניתן להסיק כי:

1
שאלה #19736
done

 • mood
  תודה!
 • mood
  תודה!

הסלקטיביות היחסית של המכנו-רצפטורים בעור לתדרים תורמת ל:

1
שאלה #19737
done

 • mood
  תודה!
 • mood
  תודה!