Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

לגבי קידוד בפקיעית הטעם:

1
done
by
מיין לפי

הספר המיושן טוען שחריף זה לא טעם. אם נרצה לבדוק זאת מה נעשה?

1
done
by
מיין לפי

נתון ראסטר פלוט והיסטוגרמה של שני נוירונים, אחד מהימן והשני רועש. איזה נוירון לא מהימן בגלל רעש?

1
done
by
מיין לפי

מה יכול להיות הרכב סינאפטי הגיוני לגרף הקרוסקורלציה הזה?*

1
done
by
מיין לפי

מה המצע הנוירונאלי המאפשר הבחנה בין ריחות שונים ב- olfactory bulb?

1
done
by
מיין לפי

איזה "טריק" ביצעו החוקרים על מנת לחקור את כל האוכלוסייה של Projection Neuron?

1
done
by
מיין לפי

התגלה חומר המקטין את הסינכרון של פרוג'קטשיין ניורון בגלומרולוס, ולא משנה את קצב הירי שלהם. מה יקרה?

1
done
by
מיין לפי

נמצא שבנוירונים בקליפת המוח קלט סינפטי מסוכם באופן על-לינארי מוגבר כאשר הקלטים קרובים בזמן ובמרחב על העץ הדנטריטי. האם עובדה זו תומכת ב-Temporal Correlation Hypothesis?

1
done
by
מיין לפי

אחת התיאוריות למיקום אובייקט טוענת כי קיים קשר בין מיקום השערה הM1 וזמן המגע בS1. מה נגזר מתאוריה זו?

1
sentiment_very_satisfied
by
מיין לפי

אחת התאוריות לגבי מיקום אובייקט טוענת שהמיקום נעשה באמצעות קשר בין קלט ממכנורצפטורים שונים. מה המידע הנדרש מהמכנורצפטורים?

1
done
by
מיין לפי