Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

עקומות כיול של תאי עצב בקליפת המוח מוטורית מראות כי:

1
done
by
מיין לפי

ממה שידוע לך על תפקיד האינהיביציה בחוש הריח, מה יכול להיות תפקידם במערכת הראיה בהקשר של temporal correlation hypothesis?

1
done
by
מיין לפי

כיצד נוירון מקבל קלט בו זמני משתי האוזניים כאשר יש שונות בזמני ההגעה של גל הקול לכל אחת מהאוזניים?

1
done
by
מיין לפי

מהי תאוריית הדופלקס לקידוד תדירויות ?

1
done
by
מיין לפי

מהם תפקידם הפונקציונאלי של אינטרנוירונים בחוט השדרה?

1
done
by
מיין לפי

מהי מפה קוגניטיבית וכיצד ניתן להשפיע עליה?

1
done
by
מיין לפי

איך לדעתך ישפיע חסם של NMDA על למידה מרחבית?

1
done
by
מיין לפי

ניתן גירוי חושי לשני ניורונים עם שדה רצפטיבי חופף והתקבלה קורלציה המופיעה בגרף עליון. האם הניורונים מסונכרנים כתוצאה מקלט משותף?

1
done
by
מיין לפי

בגירוי ראייתי ניתן לראות בV1 שגדל מתאם בין פו"פ ל-LFP. למה גירוי גרם?

1
done
by
מיין לפי