Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

איזה בין הסיווגים *אינו* נכון

1
done
חזון ארגוני- מצב רצוי עתידי אליו שואף הארגון, בד"כ מנוסח באופן כללי, עמום, נתון לפרשנות, מאפשר יישום , פשרות וגמישות להסתגלות לשינויים. (כל ארגון צריך חזון משלו)
נערך לפני שנה
by
מיין לפי

בלאו וסקוט סיווגו ארגונים על פי (שימו לב יותר מתשובה אחת נכונה)

1
sentiment_very_satisfied
done
בלאו וסקוט סיווגו ארגונים לפי 4 סוגים: 1- ארגונים עסקיים הנהנה העיקרי הוא הבעלים, 2- ארגונים לעזרה הדדית הנהנה העיקרי הם חברי הארגון, 3- אגונים נותני שירות הנהנה העיקרי הם לקוחות הארגון, 4- ארגונים ציבוריים הנהנה העיקרי היא החברה.
נערך לפני שנה
by
מיין לפי

ממה כן מושפעת ההתנהגות?

1
done
ממה מושפעת ההתנהגות: אישיות, חינוך, סוציאליזציה – חברות, תרבות כללית , מקומית, אמצעי תקשורת ועוד.
by
מיין לפי

מהי מערכת ארגונית?

1
done
מהי מערכת ארגונית: מערכת חברתית , תכליתית ( בעלת מטרה ) המפיקה מוצרים או שירותים באמצעות מעגלי פעולה מתואמים( שיתוף פעולה, תכנון, הערכה) . מהם מאפייני הארגון- - מלאכותיות- נוצר מתוך החלטה משותפת. - תכליתיות- מכשיר להשגת המטרות. - בעל הבניה-גבוהה או נמוכה על פי הצרכים -פעילות גומלין עם הסביבה- תלות, גבולות
נערך לפני שנה
by
מיין לפי

איזו תיאורייה ממליצה לשים דגש על תחושת השייכות לקבוצה?

1
done
עיקרי התיאוריה: *בכל עבודה שאותה מבצעים מס' אנשים מתפתחת קבוצה באופן טבעי, עם נורמות התנהגות, מנהיגות, דרכי תקשורת המאפיינים את אותה קבוצה. *לקבוצה הבלתי פורמאלית יש השפעה על התהליך ועל עמדות העובדים *עבודת צוות חיונית *שביעות רצון משפיעה על ביצועי העובדים.
by
מיין לפי

לתאוריה של מי שייכים מחקרי הותרן

1
done
מאיו וחבריו, במחקרי הותרן ניסו לבדוק את הקשר בין תנאים פיסיים לרמת תפוקה , ההנחה הייתה כי שיפור בתנאי העבודה יעלה את פריון העבודה.
by
מיין לפי

מי הניח/ו את הדברים הבאים: הניח שיש לפתח מודל על רקע גידול הארגונים וחשיבות להשפעה של המהפכה התעשייתית ותהליך העיור שחל בעקבות המהפכה. *הניח כי ארגון בירוקרטי הוא ארגון יעיל כיוון שבו דייקנות , מהירות חד משמעיות, המשכיות, שיטתיות, אחידות , התמחות ועוד. *הניח שחשוב להתבסס על אמות מידה אובייקטיביות על ידי צמצום השפעת ההשתייכות.

1
done
וובר הדגיש את המעבר לסמכות חוקית: נאמנות למערכת חוקים וכללים רציונאליים כללים המוכרים כנכונים וצודקים, כשהמטרה היא בעזרת יעילות, הוגנות.
by
מיין לפי

על פי איזו תיאוריה יש לשבור את המדרג ההיררכי, ליצור קבוצות עבודה, חוגי איכות, לעודד פיקוח עצמי, לעודד עבודה אוטונומית, שיתוף עובד בתהליך קבלת ההחלטות.

1
done
by
מיין לפי

מה תהיינה ההמלצות של התיאוריה של טיילור לגבי מי הוא המנהל הטוב

1
done
סגנון הניהול : בעל אוריינטציה משימתית, ריכוזי, בעל כוח מומחיות, בקרה ופיקוח על ידי המנהל. על המנהל לתת משוב אישי ישיר לעובדים על ביצועיהם , איכות וכמות. (טיילור הניח ששני הצדדים יוצאים נשכרים , העובד יודע שאם יפיק יותר תפוקה , ירוויח יותר , הרווחיות מהתפוקה מעלה את רווחיות הארגון)
by
מיין לפי

ב"שוק של מוכרים" - מי קובע את מימדי העסקה (שים לב 2 תשובות נכונות)

1
done
done
ב"שוק של מוכרים"- נותן השירות או הספק מכתיבים את מימדי העסקה, את המחיר ,זמן התגובה, איכות ואת רמת הביצועים.
נערך לפני שנה
by
מיין לפי