Discuss, Learn and be Happy דיון בתשובות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

ע"פ וויל אלכוהול הוא:

1
שאלה #15999
done

 • mood
  תודה!
 • mood
  תודה!

קבלה חברתית של שימוש בסמים מסוימים מלווה בד"כ ב:

1
שאלה #16000
done

 • mood
  תודה!
 • mood
  תודה!

ע"פ וויל מה הקשר בין שימוש בסמים ואכילת חזיר?

1
שאלה #16001
done
done

 • mood
  תודה!
 • mood
  תודה!

על מה מבוססת האבחנה בין סמים קלים וקשים?

1
שאלה #16002
done

 • mood
  תודה!
 • mood
  תודה!

ע"פ הטיפולוגיה של פאופל ושות' ניתן לסווג את התיאוריה של וויל כתיאוריה

1
שאלה #16003
sentiment_very_satisfied

 • mood
  תודה!
 • mood
  תודה!

הביקורת העיקרית כלפי תיאוריות נוירוכימיות היא:

1
שאלה #16004
done

 • mood
  תודה!
 • mood
  תודה!

הבעיה העיקרית עם תיאוריות אישיות היא

1
שאלה #16005
done

 • mood
  תודה!
 • mood
  תודה!

מה הבעיה העיקרית עם התאוריות הסוציולוגיות הנסקרות אצל פאופל ושות'?:

1
שאלה #16006
done

 • mood
  תודה!
 • mood
  תודה!

ע"פ תיאוריית ההבנייה החברתית של הטכנולוגיה, חובבי צדפות אבאלון ומנהיגי האפרטהייד הן דוגמאות ל:

1
שאלה #16007
done

 • mood
  תודה!
 • mood
  תודה!

אם פינץ' וביז'קר היו צופים בפרק שצפינו בו שבוע שעבר, ודאי היו מציינים כיצד:

1
שאלה #16008
done

 • mood
  תודה!
 • mood
  תודה!