Discuss, Learn and be Happy דיון בתשובות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

מהו תפקיד המפוח במנוע דיזל דו פעימתי?

1
שאלה #4933
sentiment_very_satisfied

מה עלול להיגרם כשמרווח השסתומים גדול מדי ?

1
שאלה #4934
sentiment_very_satisfied

מה עלול לגרום מרווח שסתומים קטן מידי ?

1
שאלה #4935
done

על ידי מה נסגרים פתחי היניקה במנוע בנזין דו פעימתי ?

1
שאלה #4936
done

מהו תפקידה העיקרי של משקולת גל הארכובה?

1
שאלה #4937
done

מה מאפיין את צינוריות הדלק ממשאבת ההזרקה למרססים?

1
שאלה #4938
done

טובי תבור

טובי תבור
יותר מ-6 חודשים
היום כבר זה לא משנה האורך שלהם. פעם זה היה נכון
0

מהו תפקידו של מרסס הדלק )אינג'קטור(?

1
שאלה #4939
done

מה תהיה ההשפעה על מבנה המנוע ככל שמספר הצילינדרים יגדל?

1
שאלה #4940
mood

מהו המאפיין העיקרי של מנוע דיזל ?

1
שאלה #4941
done

מה נדרש לבצע לפני ההתנעה?

1
שאלה #4942
done