Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

41. מהי משאבת ההזנה הנפוצה במערכת הדלק של המנוע?

1
done
by
מיין לפי

42. על איזה עקרון פועלת משאבת אימפלר גומי )ג'בסקו(?

1
done
by
מיין לפי

43. מה יכולה להיות הסיבה שמשאבת השיפוליים הצנטריפוגלית איננה מצליחה לפלוט את המים לים?

1
done
by
מיין לפי

44. במערכת סגורה, מהו תפקידה של משאבת המים המתוקים )מטופלים( במערכת הקירור של המנוע ?

1
done
by
מיין לפי

45. מהו תפקידה של משאבת מי-הים במערכת קירור סגורה.

1
done
by
מיין לפי

46. כאשר היניקה נקייה מסתימות –והמשאבה צנטריפוגלית אינה מסוגלת לשאוב,מה הסיבה ?

1
done
by
מיין לפי

47. מהו תפקידה של משאבת ההזנה במערכת הדלק?

1
done
by
מיין לפי

48. היכן ממוקמת בד"כ משאבת ההזנה במערכת הדלק?

1
done
by
מיין לפי

49. מה מעביר את עיקר כוח הדחף של המדחף לספינה?

1
done
by
מיין לפי

50. למה עלול לגרום חור בצינור הפליטה של המנוע?

1
done
by
מיין לפי