Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

71. האם יש צורך להפעיל את המנוע כדי להפעיל את מדלה העוגן החשמלי?

1
sentiment_very_satisfied
by
מיין לפי

72. מה עשויים להיות המשקעים במערכת הדלק?

1
done
by
מיין לפי

73. מתי יהיה לחץ השמן גבוה יותר?

1
done
by
מיין לפי

74. היכן מורכב מסנן האוויר במנוע דיזל?

1
sentiment_very_satisfied
by
מיין לפי

75. מהו תפקידו העיקרי של השמן במנוע?

1
sentiment_very_satisfied
by
מיין לפי

76. מהי התופעה הנגרמת בפעימת הדחיסה במנוע דיזל?

1
done
by
מיין לפי

77. מהו תפקידו של מרסס הדלק במנוע דיזל?

1
done
by
מיין לפי

78. מהו תפקידו של ווסת הסיבובים במנוע דיזל?

1
done
by
מיין לפי

79. מהו תפקידה העיקרי של מערכת הדלק במנוע דיזל?

1
done
by
מיין לפי

80. כיצד ניתן לבדוק את כמות השמן באגן השמן?

1
done
by
מיין לפי