Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

מי הם בעלי התפקידים שחותמים על כל חוק שעובר בכנסת ישראל?

1
done
by
מיין לפי
by אביאל לוי
אביאל לוי 0 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 40
מי שצריך חתום הם: יושב ראש הכנסת, ראש הממשלה והשר הממונה על ביצועו .
by
by חגי אטיאס
חגי אטיאס 2 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 57
בדוק?
by

מדוע קיים צורך בתום לב גם בקיום החוזה )סעיף 39 לחוק(?

1
done
by
מיין לפי

האם לבית המשפט יש שיקול דעת באשר לחוזים שתוכנם הוא בלתי חוקי, בלתי מוסרי, נוגד )סותר( תקנת ציבור?

1
done
by
מיין לפי
by Yuval Moshe
Yuval Moshe 0 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 130
חוק החוזים ( חלק כללי ) כפיה 17. (א) מי שהתקשר בחוזה עקב כפיה שכפה עליו הצד השני או אחר מטעמו, בכוח או באיום, רשאי לבטל את החוזה. (ב) אזהרה בתום לב על הפעלתה של זכות אינה בגדר איום לענין סעיף זה.
by

.במידה ובהצעה חסרים פרטים, מה הדין?

1
done
by
מיין לפי

משה שכר דירה. התפוצצה צנרת בדירה הבעלים לא היה זמין כי שהה בחו"ל. משה החליט לפנות לאינסטלטור שיתקן את הנזק. משה שילם לאינסטלטור 2000 ש"ח מכיסו, הבעלים חזר וגער במשה ואמר למשה שמכיוון שהוא עצמו אינסטלטור והעבודה הזאת ועלותה עבורו היא רק 500 ש"ח )חומרים( זה ההחזר שמשה יקבל. ע"פי החוק, מה לדעתכם יקרה אם נושא זה יתגלגל לביה"מש?

1
done
by
מיין לפי

ע"פי הפסיקה, מה מהבאים נכון?

1
done
by
מיין לפי

חוק החוזים תרופות בשל הפרת חוזה,במה הוא עוסק?

1
mood
by
מיין לפי

עפ"י חוק החוזים תרופות מה הסעדים שניתן לקבל?

1
done
by
מיין לפי

.מה זו הפרה יסודית?

1
done
by
מיין לפי

מה נכון לגבי הפרה יסודית?

1
done
by
מיין לפי