Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

איזו תיבת הילוכים, המותקנת בחלק מהמוניות, משפרת ביצועים וחוסכת בצריכת דלק, בזכות פעולת המנוע בסל"ד היעיל ביותר?

1
done
by
מיין לפי

באילו רכבים ציבוריים פועלות שתי מערכות של בלמי שירות הידראוליים על גלגלי הרכב, כשכל אחת מהן פועלת בנפרד במחצית ממספר הגלגלים לפחות, במטרה לבלום את הרכב כשאחת מהמערכות אינה פועלת?

1
done
by
מיין לפי

באיזה רכב ציבורי מתוכננת מערכת בטיחותית לבלימת הרכב באופן מכאני, באמצעות בלמי קפיץ, כאשר אין בכלל לחץ אוויר במערכת הפניאומטית?

1
done
by
מיין לפי

כיצד יבוא לידי ביטוי מצב תת היגוי במונית?

1
done
by
מיין לפי

כיצד מכונה התכונה הדינמית, שמאפיינת בעיקר אוטובוסים בעלי נטייה להקטנת רדיוס הפנייה, על ידי תנועת החלק האחורי כלפי חוץ?

1
done
by
מיין לפי

מדוע באוטובוסים עירוניים מסוימים, בעלי מתלי אוויר פניאומטיים, קיימת אפשרות להרכנת הרכב לצד ימין, תוך כדי שמירה על הנטייה גם לאחר הדממת המנוע?

1
done
by
מיין לפי

אילו מצבי צבירה מתרחשים במהלך מחזור פעולת מזגן האוויר ברכב ציבורי?

1
done
by
מיין לפי

איזו מערכת ברכב הציבורי החדיש, משלבת ומצליבה מידע סימולטני ובלתי תלוי בין כל מערכות הרכב לבסיס נתונים אחד?

1
done
by
מיין לפי

מהי מטרת יצרני הצמיגים, המתחרים בשיפורים מתמידים להשגת התנגדות גלגול נמוכה, ומתמקדים לאחרונה באלסטיות רבה של הצמיג?

1
done
by
מיין לפי

על מה מתריעה נורית אזהרה אדומה, המופיעה בתצוגת לוח המחוונים?

1
done
by
מיין לפי