Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

מהו מנוע היברידי?

1
done
by
מיין לפי

מהו סוג המנוע, המצוי ברוב הרכבים הציבוריים בישראל?

1
done
by
מיין לפי

איזה רכיב מהווה את יחידת הכוח המרכזית להנעת הרכב הציבורי, תוך כדי הפיכת האנרגיה הכימית שבדלק לעבודה מכאנית?

1
done
by
מיין לפי

אילו מרכיבים במערכת מנצלים את תפוקת המנוע, כדי להתאים את תנועת הרכב הציבורי לתנאי ולאילוצי הנסיעה?

1
done
by
מיין לפי

מי קובע את כיוון הסיבוב של הגלגלים, בנסיעת הרכב קדימה או אחורה?

1
done
by
מיין לפי

מהו אחד מתפקידיה של מערכת העברת הכוח ברכב ציבורי?

1
done
by
מיין לפי

להיכן מועברת התנועה הסיבובית מהמנוע, באמצעות מערכת ההינע באוטובוס?

1
sentiment_very_satisfied
by
מיין לפי

.מה שמה של המערכת המקשרת בין המרכב הקשיח של הרכב הציבורי לגלגלים, והמרסנת את התנודות וההשפעות של תוואי הדרך המשתנים?

1
done
by
מיין לפי

מהו אחד מתפקידיה הבולטים של מערכת המתלים?

1
done
by
מיין לפי

אילו רכיבים מהווים חוליית קישור בין הרכב לכביש: נושאים את עומס הרכב, סופגים את זעזועי הדרך, מעבירים כוחות הינע מהרכב לכביש ומנתבים את כיוון הנסיעה?

1
mood
by
מיין לפי