Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

1. השדה הרצפטיבי של כל תא בקליפת המוח הראייתית הראשונה מוגדר כ:

1
done
by
מיין לפי

2. מה נכון לגבי מערכת עצבים של חולייתן:

1
done
by
מיין לפי

1. מה לא נכון לגבי myotitic reflex?

1
done
by
מיין לפי

1. פוטנציאל הפעולה הכרחי לשחרור הנאורוטרנסמיטור כי הוא גורם ל:

1
done
by
מיין לפי

תאי עצב במערכת העצבים המרכזית מתקשרים זה עם זה באמצעות סינפסות כימיות. מה מהמשפטים הבאים אינו נכון?

1
done
by
מיין לפי

5. מי מהבאים יכול להיות מנגנון פעולה של NT על התא הפוסט סינפטי?

1
done
by
מיין לפי

2. מה מהמשפטים הבאים אודות רצפטורים מסוג AMPA נכון ?

1
done
by
מיין לפי

4. אופן הפעולה של נוירוטרנסמיטרים על התא הפוסט סינפטי הוא:

1
done
by
מיין לפי

5. אינהיביציה (עיכוב) סינפטית יכולה להיגרם ע"י מי מהמנגנונים הבאים?

1
done
by
מיין לפי

מדוע מוליכות הכלוריד אינה תורמת באופן משמעותי למתח המנוחה?

1
done
done
by
מיין לפי