Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

6. מהו המנגנון התאי המשוער לזיכרון ולמידה?

1
done
by
מיין לפי

מה יקרה לסף פו"פ כתוצאה מהיפרפולריזציה ממושכת תת סיפית מקדימה לגירוי סיפי?

1
done
by
מיין לפי

6. מה מהמשפטים הבאים נכון?

1
done
by
מיין לפי

7. מי מהתחושות הבאות מטופלת ע"י מכנו-רצפטורים במערכת הסומטוסנסורית?

1
sentiment_very_satisfied
by
מיין לפי

מה יקרה אם נגרום להתרחבות בנקודה מסויימת באקסון פסיבי?

1
done
by
מיין לפי

7. סינפסות מעוררות במע"מ של יונקים:

1
done
by
מיין לפי

8. מה מהמשפטים הבאים אודות היחידה המוטורית נכון?

1
done
by
מיין לפי

8. ניתן לסווג נוירונים לפי כל הפרמטרים הבאים פרט ל:

1
sentiment_very_satisfied
by
מיין לפי

בנקודת הסף של פ"פ:

1
done
by
מיין לפי

9. מה מהמשפטים הבאים לגבי אינהיביציה במוח נכון?

1
done
by
מיין לפי