Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

17. מוליכות של תעלת נתרן שווה לזרן דרכה מחולק לכוח מניע (g=i/(Vm-Vrev

1
done
by
מיין לפי

מיפוי של העולם החיצוני במח:

1
done
done
by
מיין לפי

14. איזו מהתחושות הבאות לא תועבר ע"י המערכת הסומטוסנסורית?

1
done
by
מיין לפי

18. שטף של יוני נתרם לתוך התא הוא :

1
done
by
מיין לפי

גרף החתול- מה קרה לחתול בנקודה המסומנת בחץ?

1
done
by
מיין לפי

גיוס שרירים הדרגתי מתאפשר על ידי:

1
done
by
מיין לפי

איזה מהמשפטים הבאים אינו נכון:

1
done
by
מיין לפי

הקשר בין תא עצב לתא שריר:

1
done
by
מיין לפי

מה מהמשפטים הבאים אודות שחרור סינפטטי במערכת העצבים המרכזית נכון:

1
done
by
מיין לפי

מה קרוב לוודאי התרחש בעקבות מה שקרה? (בהמשך לגרף החתול)

1
done
by
מיין לפי