Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

תאונת אי שלושת המיילים היא אירוע מכונן בהתפתחות התחום של הנדסת גורמי אנוש, אחת מהמסקנות העיקריות מדוח וועדת החקירה הראה ש:

1
done
by
מיין לפי

בעת ביצוע מטלה כלשהי נתוני דפוס הסריקה של תנועות העיניים מלמדים אותנו ש:

1
done
by
מיין לפי

בהתאם לניסוי שהוצג בכיתה בנושא תפיסת עומק בו צופה בתנאי ראיה שונים (הצצה דרך חור מנעול ,הסתרת רמזי עומק וכולי) תופס את העיגול בגודל שונה, איזה מהמשפטים הבאים יכול לתאר את הגרף?

0.67
done
במבחן התקבלה גם תשובה ג'
by
מיין לפי

מהו השיקול העיקרי לקביעת מיקום אמצעי הפעלה?

1
done
by
מיין לפי

מה ההבדל המהותי בין מחקר משתמשים בקבוצת מיקוד לבין מחקר משתמשים באמצעות רשתות חברתיות?

1
done
by
מיין לפי

מה מהמשפטים הבאים בנושא תיאוריית ריבוי המשאבים של וויקנס (קובייה) שגוי:

1
done
by
מיין לפי

בשתי האשליות התפיסתיות - פונזו והחדר של איימס - אחד האובייקטים נתפס כקטן יותר מאשר האובייקט השני למרות שבפועל גודלם זהה. איזה מהמשפטים הבאים נכון:

1
done
ישנה שאלה דומה בה מבקשים את המשפט השגוי
by
מיין לפי